225/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 225/2006 Sb.
Částka 74
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 4. 2006
Rozeslán dne 26. 5. 2006
Platnost od 26. 5. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení §42c pozbývá platnosti dne 27.3.2012. Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dne 1.5.2007.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 2/1969 Sb., 200/1990 Sb., 455/1991 Sb., 49/1997 Sb., 379/2005 Sb.
Ruší předpis 409/2001 Sb.
Novelizován předpisem 375/2011 Sb., 250/2016 Sb., 65/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Poznámka na úvod, aneb "Víte, že tato novela…":

 • "pouhých" 52 stran textu (formát A-4, řádkování 1,5) a
 • ve 204 bodech mění celkem 406 dílčích ustanovení zákona o civilním letectví?

Otázkou zůstává, jak jsme v Česku mohli do přijetí této skvělé novely vůbec provozovat civilní letectví!
Změny:

 • Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně poznámek pod čarou č. 1 a 1a - nové znění ("euronovela" předmětu úpravy),
  • §2 "Základní pojmy" včetně nadpisu - nové znění,
  • §3 (změny),
  • nadpis části druhé (nad §4 a násl.) zní:
   "LETECKÝ REJSTŘÍK, ZPŮSOBILOST VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ K POUŽITÍ V CIVILNÍM LETECTVÍ",
  • v části druhé se nad slova "§4" vkládají slova:
   "HLAVA I
   LETECKÝ REJSTŘÍK",
  • §4 (další rozsáhlé změny),
  • §5, §5a, §6, §6b (změny),
  • v části druhé se nad §7 vkládá tento text:
   "HLAVA II
   SCHVÁLENÍ TYPU VÝROBKU, ZPŮSOBILOSTI LETADLA K LÉTÁNÍ A ZPŮSOBILOSTI LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ A LETECKÝCH POZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ",
  • §7 (další rozsáhlé změny),
  • §8, §9, §11 (změny),
  • vkládá nový §12a včetně poznámky pod čarou č. 1h,
  • §13, §14, §16 (změny),
  • §17 včetně poznámky pod čarou č. 1i - nové znění,
  • vkládají se nové §17a "HLAVA III - SPRÁVA LETADLOVÝCH ADRES" až §17d včetně nadpisu,
  • vkládá se nový §19a "Uznávání průkazu způsobilosti leteckého personálu vydaného jiným členským státem Evropské unie" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1j,
  • §22 (změny),
  • vkládají se nové §22a až §22c,
  • §23 (změny),
  • v části čtvrté se nad §24 vkládají slova:
   "HLAVA I
   DRUHY LETIŠŤ",
  • §24 (další změny),
  • §25 (změny),
  • vkládá se nový §25a "Povinnosti vlastníka veřejného letiště" včetně nadpisu,
  • §27, §30, §31 (změny),
  • §32 včetně poznámky pod čarou č. 2a - nové znění,
  • vkládají se nové §34a "Osvědčení způsobilosti letiště" až §34c včetně nadpisu,
  • v části čtvrté se nad slova "§35" vkládají slova:
   "HLAVA III
   PLOCHY URČENÉ KE VZLETŮM A PŘISTÁNÍM A LETECKÉ STAVBY",
  • v části čtvrté se nadpis nad §37 nahrazuje slovy:
   "HLAVA IV
   OCHRANNÁ PÁSMA",
  • §37 "Ochranná pásma" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4a - nové znění,
  • §38 a §39 se zrušují,
  • §40 až §42 (změny),
  • vkládají se nové §42a "HLAVA V - PROVOZNÍ OMEZENÍ KE SNÍŽENÍ HLUKU NA LETIŠTI" až §42c včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b až 4d,
  • v části čtvrté se nad slova "§43" vkládají slova "Hlava VI",
  • v části páté se nad slova "§44" vkládají slova:
   "HLAVA I
   UŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU ČESKÉ REPUBLIKY",
  • §44 (další změny),
  • v části páté se nad slova "§45" vkládají slova:
   "HLAVA II
   LETECKÉ SLUŽBY
   Díl 1",
  • v části páté se nadpis nad §46 nahrazuje slovy:
   "Díl 2
   Letové provozní služby",
  • §46 (další změny),
  • §48 (změny),
  • v části páté se nad §49 vkládají slova:
   "Díl 3
   Letecká telekomunikační služba, letecká meteorologická služba, letecká informační služba, služba při předletové přípravě a monitorování letu a letecká služba pátrání a záchrany",
  • §49 (další rozsáhlé změny),
  • v části páté se nad §49a vkládají slova:
   "Díl 4
   Letové navigační služby",
  • za §49 se vkládá nový §49a včetně poznámek pod čarou č. 5a až 5f; (ale původní §49a zřejmě zůstává, takže nyní jej máme v zákoně dvakrát…!),
  • v části páté se nad §49b vkládají slova:
   "Díl 5
   Služby při odbavovacím procesu na veřejném letišti",
  • §49b - nové znění,
  • §49c, §49d, §49f až §49m (změny),
  • v části páté se nad §50 vkládají slova "Hlava III",
  • §50 až §52 (změny),
  • v části páté se nadpis nad §55 nahrazuje slovy:
   "HLAVA IV
   ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ A HLÁŠENÍ UDÁLOSTÍ",
  • §55 - nové znění,
  • §55a, §55b (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §55c a §55d,
  • §56 (změny),
  • §57 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §58 včetně poznámky pod čarou č. 5j - nové znění,
  • §61 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §62 až §64 (změny),
  • §65 "Odejmutí licence" včetně nadpisu - nové znění,
  • §66 až §68 (změny),
  • §69 včetně poznámky pod čarou č. 5l - nové znění,
  • §70 "Mezinárodní obchodní letecká doprava" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 5k - nové znění,
  • vkládají se nové §70a "Udělování přepravních práv" až §70d "Odebrání přepravního práva" včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 5n,
  • §71, §72, §74 (změny),
  • vkládá se nový §74a,
  • §75, §77 (změny),
  • §78 "Letecké veřejné vystoupení" - nové znění,
  • Část sedmá "SPORTOVNÍ LÉTAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ" (§81 ař §84d) včetně nadpisů - nové znění,
  • Část osmá "OCHRANA CIVILNÍHO LETECTVÍ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY" (§85 až §86a) včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6 a 6a - nové znění,
  • vkládá se nový §86b "Ověření spolehlivosti" včetně poznámek pod čarou č. 5b a 5c,
  • §87 (změny),
  • §88 - nové znění,
  • §89 včetně poznámky pod čarou č. 6b - nové znění,
  • §90 "Státní dozor" včetně nadpisu - nové znění,
  • §91 (změny),
  • vkládá se nový §91a,
  • §92 "Přestupky" včetně nadpisu - nové znění,
  • §93 "Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob" včetně nadpisu - nové znění,
  • §94 včetně poznámky pod čarou č. 8 - nové znění,
  • vkládá nový §94a "Pořádková pokuta" včetně nadpisu,
  • §96, §98, §99 (změny),
  • vkládá se nový §99a včetně poznámky pod čarou č. 11a,
  • §100, §102 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, body 1. až 17. novely.

Čl. III - účinnost dnem 1.5.2007
Zrušovací ustanovení
Zákon č. 409/2001 Sb.
, o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy, se zrušuje.
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v příloze č. 2 skupině 203: Motorové a ostatní dopravní prostředky zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. VI, body 1. a 2. novely.

 • Změna v §16 odst. 2 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §67b odst. 10 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §23 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §16 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

Účinnost změn:

 1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2006.
 2. Ustanovení §42c pozbývá platnosti dnem 27.3.2012.
 3. Ustanovení čl. III nabývá účinnosti dnem 1.5.2007.

Výjimka z účinnosti je popsána v textu.