73/2011 Sb. - Zákon o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 73/2011 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 2. 2011
Rozeslán dne 25. 3. 2011
Platnost od 25. 3. 2011
Účinnost od 1. 4. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6 odst. 5 a 6 nabývají účinnosti dne 25.3.2011.
Novelizuje předpis 20/1966 Sb., 2/1991 Sb., 455/1991 Sb., 582/1991 Sb., 21/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 87/1995 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 252/1997 Sb., 222/1999 Sb., 326/1999 Sb., 359/1999 Sb., 72/2000 Sb., 118/2000 Sb., 133/2000 Sb., 218/2000 Sb., 218/2002 Sb., 435/2004 Sb., 561/2004 Sb., 251/2005 Sb., 108/2006 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 137/2006 Sb., 182/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 266/2006 Sb.
Novelizován předpisem 72/2000 Sb., 74/2011 Sb., 366/2011 Sb., 375/2011 Sb., 331/2012 Sb., 401/2012 Sb., 306/2013 Sb., 234/2014 Sb., 250/2014 Sb., 254/2014 Sb., 205/2015 Sb., 317/2015 Sb., 134/2016 Sb., 259/2017 Sb., 92/2018 Sb., 164/2019 Sb., 588/2020 Sb., 136/2021 Sb., 407/2023 Sb., 412/2023 Sb.
Prováděn předpisem 424/2011 Sb., 332/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů.

 1. Tímto zákonem se zřizuje Úřad práce České republiky, stanoví se jeho organizační členění a úkoly. Úřad práce je správním úřadem s celostátní působností. Úřad práce je účetní jednotkou.
 2. Sídlem Úřadu práce je Praha.
 3. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce a je jeho nadřízeným správním úřadem.

Účinnost prvním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje po dni vyhlášení tohoto zákona (1.4.2011), s výjimkou §6 odst. 5 a 6, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (25.3.2011).

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §5 (změny),
  • §6 - nové znění,
  • Nadpis hlavy IV /nad §7) v části první zní: "ÚŘAD PRÁCE A JEHO PŮSOBNOST",
  • §7 včetně poznámky pod čarou č. 76 - nové znění,
  • vkládá se nový §7a včetně poznámky pod čarou č. 77,
  • §8 včetně poznámek pod čarou č. 9b a 78 - nové znění,
  • vkládá se nový §8a včetně poznámek pod čarou č. 12 a 13,
  • §9 (změny),
  • v 14 odst. 3 písm. a) a odst. 5 a 6, §18 odst. 1 a 2, §69 odst. 2 a §105 odst. 1 písm. a) se slova "úřady práce" nahrazují slovy "krajské pobočky Úřadu práce",
  • §14 (další změny),
  • v §17 odst. 2 až 4, §21 odst. 1, §22 odst. 1 větě druhé a odst. 3 větě první, §26 odst. 3, §27 odst. 3 a 4, §30 odst. 1 úvodní části ustanovení a odstavci 2, §33 odst. 2, §36, 37, 38, §39 odst.
  • 3, §40 odst. 2, §44 odst. 2, §54 odst. 3, §55 odst. 1 a 3, §56 odst. 3, §68 odst. 1, §69 odst. 4, §78 odst. 7, §82 odst. 3, §92 odst. 2, §94 odst. 3, §100 odst. 2, §102 odst. 1, §105 odst. 2, §118 odst. 3, §122 odst. 1, 7 a 9 a §123 odst. 6 větě druhé, odst. 8 a 10 se slova "úřad práce" nahrazují slovy "krajská pobočka Úřadu práce",
  • Nadpis hlavy II v části druhé (nad §18) zní: "ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ KRAJSKÝMI POBOČKAMI ÚŘADU PRÁCE",
  • §18, §19 (změny),
  • v §19 odst. 2, §21 odst. 1, §22 odst. 3, §25 odst. 3 a 4, §27 odst. 2, §30 odst. 1 písm. b) bodu 2, §31 písm. a), §33 odst. 2, §37a odst. 2 písm. a), §42 odst. 2 a §78 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova "úřadu práce" nahrazují slovy "krajské pobočce Úřadu práce",
  • §19 (další změny),
  • v §19 odst. 2, §22 odst. 3 větě druhé, §32 odst. 2, §68 odst. 3, §69 odst. 5 a §124 odst. 5 se slova "Úřad práce je povinen" nahrazují slovy "Krajská pobočka Úřadu práce je povinna",
  • v §21 odst. 2 písm. a), §25 odst. 3 a 5, §27 odst. 1, §30 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. e), §31 úvodní části ustanovení, §31 písm. b), §33 odst. 2, §39 odst. 2, §40 odst. 1, §56 odst. 1 písm. c) a d), §78 odst. 7 písm. b) a §80 písm. b) se slova "úřadem práce" nahrazují slovy "krajskou pobočkou Úřadu práce",
  • v §21 odst. 2, §30 odst. 2 písm. b), §36, §72 odst. 5, §74 odst. 2, §102 odst. 3, §122 odst. 8 a §123 odst. 7 se slova "úřadu práce" nahrazují slovy "krajské pobočky Úřadu práce",
  • 24. V §21 odst. 4, §29 úvodní části ustanovení, §72 odst. 3, §73 odst. 1 a 2, §75 odst. 1, §76 odst. 1, §92 odst. 1, §94 odst. 1 větě první, §95 odst. 4, §105 odst. 4, §108 odst. 6, §109 odst. 1 větě druhé a odst. 5, §110 odst. 1 a 6, §113 odst. 1 a 2, §114 odst. 1, §117 odst. 1, §119 odst. 1 a §124 odst. 2 a 4 se slova "úřad práce" nahrazují slovy "Úřad práce",
  • §22, §24 (změny),
  • v §24, §70 úvodní části ustanovení, §75 odst. 1 a 2, §76 odst. 1 a 2, §78 odst. 6 písm. a), §105 odst. 3, §108 odst. 6 a 7, §109 odst. 1, §110 odst. 1 a 2, §112 odst. 1, §113 odst. 1 a §116 odst. 2 se slova "úřadem práce" nahrazují slovy "Úřadem práce",
  • §27 (změny),
  • §28 - nové znění,
  • §29 (změny),
  • v §30 odst. 1 písm. b) bodu 2, §31 písm. c) a §90 se slova "úřad práce" nahrazují slovy "krajskou pobočku Úřadu práce",
  • §30 až §32, §34, §35, §39 (změny),
  • v §56 odst. 2, §78 odst. 9, §109 odst. 2 písm. f) a §143 se slova "úřadu práce" nahrazují slovy "Úřadu práce",
  • v §58a, §59 odst. 2, §60a odst. 3 a §63 odst. 2 písm. c) se slovo "ministerstvu" nahrazuje slovy "generálnímu ředitelství Úřadu práce",
  • v §60 odst. 1 a 4 a §63 odst. 2, 3 a 5 se slova "ministerstvo" nahrazují slovy "generální ředitelství Úřadu práce",
  • §60, §60a, §67, §69, §78, §79, §82 až §84 (změny),
  • v §87 odst. 1 a 3, §88 odst. 1, §94 odst. 1 větě druhé a §100 odst. 3 se slova "příslušný úřad práce" nahrazují slovy "příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce",
  • §95 (změny),
  • v §104 odst. 1 a §125 se slova "úřady práce" nahrazují slovy "Úřad práce",
  • v §106 a §120 odst. 4 se slova "mohou úřady práce" nahrazují slovy "může Úřad práce",
  • §109, §111, §116, §118, §122, §124, §126, §127, §141, §142 (změny),
  • §145 - nové znění,
  • §147a až §147c (změny),
  • Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.
 • Změna zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3a (změny),
  • §4 včetně poznámky pod čarou č. 5 - nové znění,
  • v §5 odst. 1, §8, 8a, 9, §10 odst. 1, §11 odst. 2, §12 odst. 1 až 3 a §14 se slova "úřad práce" nahrazují slovy "Úřad práce České republiky prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce",
  • §6 až §13, §14a (změny),
  • §15 včetně poznámky pod čarou č. 19 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2a, §11 (změny),
  • v §19 odst. 2, §24 odst. 3 a §30a odst. 5 se slova "úřad práce, který" nahrazují slovy "krajská pobočka Úřadu práce, která",
  • §30, §58, §59, §61 (změny),
  • v §61 odst. 3 písm. b) a §62 odst. 1 se slova "úřadu práce" nahrazují slovy "krajské pobočce Úřadu práce",
  • §61 až §71, §73b (změny).
 • Změna v §67b odst. 10 písm. j) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova "lékaři úřadů práce pro účely" zrušují.
 • Změna v §7 odst. 9 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §45a odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §8, §14, §36 a §37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38 odst. 3 písm. i) a odst. 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §38l odst. 1 písm. k) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 a §22b zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 a §25a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §6, §16, §20 a §42 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2fa odst. 3 písm. d) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.
 • Změna v §7a písm. g) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
 • Změna v §31, §42c, §56, §87g a §106 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §12, §19, §32 a §51 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 3 písm. c) zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
 • Změna v §14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §193 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
 • Změna v §55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 odst. 2 písm. g) zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9, §12, §55 a §62a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §101 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §102, §139, §169 a §266 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §56 a §117 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §48, §62, §63, §209, §312 a §342 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §89 odst. 2 zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účinnost změn prvním dnem kalendářního čtvrtletí, které následuje po dni vyhlášení tohoto zákona (1.4.2011).

Zamítavé stanovisko prezidenta republiky k tomuto zákonu, které bylo (jako obvykle) Poslaneckou sněmovnou přehlasováno.
Adresa internetového odkazu: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=68777