205/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 205/2015 Sb.
Částka 83
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2015
Rozeslán dne 17. 8. 2015
Platnost od 17. 8. 2015
Účinnost od 1. 10. 2015
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 2/1969 Sb., 133/1985 Sb., 582/1991 Sb., 114/1992 Sb., 555/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 289/1995 Sb., 252/1997 Sb., 169/1999 Sb., 222/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 449/2001 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 99/2004 Sb., 110/2006 Sb., 111/2006 Sb., 262/2006 Sb., 264/2006 Sb., 340/2006 Sb., 306/2008 Sb., 479/2008 Sb., 41/2009 Sb., 158/2009 Sb., 282/2009 Sb., 303/2009 Sb., 73/2011 Sb., 372/2011 Sb., 373/2011 Sb., 375/2011 Sb., 167/2012 Sb., 401/2012 Sb., 182/2014 Sb.
Ruší předpis 266/2006 Sb., 267/2006 Sb., 218/2007 Sb., 463/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušení nebo změny některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §1a, §33 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 109 se zrušuje,
  • §67, §76, §77, §103, §106, §224 (změny),
  • Část jedenáctá „NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY“ (§248 až §275) - nové znění,
  • v části třinácté nadpis hlavy X (nad §320) zní: "OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, PODPORA VZÁJEMNÝCH JEDNÁNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH".
  • vkládá se nový §320a,
  • §322 (změny),
  • vkládá se nový §324,
  • §330, §348 (změny),
  • v části třinácté nadpis hlavy XIX (nad §363) zní: "USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE",
  • §357 (změny),
  • §360 se zrušuje,
  • §363, §364 (změny),
  • v části čtrnácté hlavě I nadpis dílu 1 (nad §365) zní: "Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu",
  • v části čtrnácté hlavě I dílu 1 se označení oddílů 1 až 5 včetně nadpisů zrušují.
  • §365 (změny),
  • v části čtrnácté hlavě I dílu 1 se §366 až §390 včetně poznámky pod čarou č. 105 zrušují,
  • §394 (změny).
 • Změna v §299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §47k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Změna v §55 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v části čtyřicáté deváté čl. LII zákona č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, kde se bod 2 zrušuje.
 • Změna v §1 odst. 2 zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění.
 • Změna zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se bod 12 zrušuje,
  • Části třicátá první a třicátá druhá se zrušují,
  • v čl. XXXVIII se slova "ustanovení čl. I bodu 12, čl. IV bodů 5 a 10 a čl. XXXVII, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů," zrušují.
 • Změna zákona č. 479/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. I se body 11 a 15 zrušují,
  • Část sedmá se zrušuje,
  • v čl. XIV se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
 • Změna v §65 odst. 2 písm. f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Změna v §49 odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.
 • Změna v §28a zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • ČÁST DVANÁCTÁ - Zrušení zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a některých dalších zákonů - Čl. XII.