189/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění
ikona P
Číslo předpisu 189/2006 Sb.
Částka 64
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 12. 5. 2006
Platnost od 12. 5. 2006
Účinnost od 1. 1. 2009
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. XIII bodů 6, 14, 66, 144, 157 až 159, 164, 169, 174, 179, 181, 189 a 198, čl. XXI bodů 58, 62, 66, 68, 76, 86 a 92, čl. XXII bodu 7, čl. XXIV bodu 8, čl. XXV a čl. XXXIII bodů 13, 20 a 45nabývají účinnosti dne 1. ledna 2007.
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 20/1966 Sb., 2/1969 Sb., 62/1983 Sb., 100/1988 Sb., 110/1990 Sb., 180/1990 Sb., 2/1991 Sb., 306/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 1/1992 Sb., 21/1992 Sb., 143/1992 Sb., 235/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 37/1993 Sb., 160/1993 Sb., 307/1993 Sb., 182/1994 Sb., 241/1994 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 113/1997 Sb., 201/1997 Sb., 221/1999 Sb., 225/1999 Sb., 18/2000 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 132/2000 Sb., 133/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 150/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 420/2002 Sb., 361/2003 Sb., 362/2003 Sb., 424/2003 Sb., 186/2004 Sb., 281/2004 Sb., 359/2004 Sb., 436/2004 Sb., 168/2005 Sb., 361/2005 Sb.
Novelizován předpisem 190/2006 Sb., 585/2006 Sb., 152/2007 Sb., 153/2007 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 305/2008 Sb., 306/2008 Sb., 329/2011 Sb., 375/2011 Sb., 234/2014 Sb., 320/2015 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění.
Poznámka na úvod:

Tento zákon mění celkem 55 dalších zákonů. Změny se týkají celkem 698 dílčích ustanovení dotčených právních předpisů.
Změny:

 • Změna v §9 a §279 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §37, §46, §58, §85a (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 17a - nové znění,
  • §121 (změny),
  • §127 včetně poznámek pod čarou č. 24, 24a a 24b - nové znění,
  • vkládá se nový §127a včetně poznámek pod čarou č. 24c až 24j,
  • §194 (změny),
  • §239 - nové znění,
  • §266a, §267 (změny).

Čl. III - Přechodné ustanovení
Vznikla-li dočasná pracovní neschopnost nebo byla-li nařízena karanténa před 1. lednem 2007, náhrada mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény podle §127a zákoníku práce, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepřísluší.

 • Změna v §77 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, kde se slova ", nemocenské zabezpečení" zrušují.
 • Změna v §9 odst. 3 zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků, kde se slova "podpory při ošetřování člena rodiny" nahrazují slovem "ošetřovného".
 • Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2, §70, §83 (změny),
  • Část šestá (§145a až §145m) se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 51 až 54 zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, kde se čl. II a čl. III zrušují.
 • Změna v zákoně č. 180/1990 Sb., o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů, kde se čl. I až čl. IV a čl. VI až čl. X zrušují.
 • Změna v §24 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 306/1991 Sb., o změnách v sociálním zabezpečení, kde se čl. II a čl. V zrušují.
 • Změna v §11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kde se slovo "(péče)" zrušuje.
 • Rozsáhlé změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (celkem 215 bodů změn).
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §8 (změny),
  • §8a a §8b se zrušují,
  • §10 až §16 (změny),
  • §16c (změny),
  • v nadpisu části třetí (od §17) se slovo "ORGANIZACÍ" nahrazuje slovem "ZAMĚSTNAVATELŮ",
  • v části třetí se hlava první (§17 až §35) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 54 a 3b zrušuje,
  • v nadpisu hlavy druhé v části třetí (od §35a) se slovo "organizací" nahrazuje slovem "zaměstnavatelů",
  • §35a, §36 (změny),
  • vkládají se nové §36a "Plnění úkolů zaměstnavatelů v některých případech" a §36b "Oznamovací povinnost" včetně nadpisů,
  • §37 až §39a (změny),
  • §40 se zrušuje,
  • §41, §42, §46, §48 až §48c (změny),
  • v části čtvrté se hlava druhá (§49) včetně nadpisu zrušuje,
  • §50, §51, §54, §54a (změny),
  • v nadpisu části šesté (od §55) - změny,
  • v části šesté se hlava první (§55 až §80) včetně nadpisu zrušuje,
  • §81, §82 (změny),
  • §83 včetně poznámky pod čarou č. 60a - nové znění,
  • vkládá nový §83a "Účastníci řízení" včetně nadpisu; dosavadní §83a se označuje jako §83b.
  • §83b, §84, §85, §86 (změny),
  • §87 "Podkladové rozhodnutí" včetně nadpisu - nové znění,
  • §90 (změny),
  • v části šesté se hlava třetí (§91 až §104) včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 62, 25 a 26 zrušuje,
  • §104a až §104c, §104e, §104g, §104ch (změny),
  • §104i "Zástavní právo" včetně nadpisu - nové znění,
  • v části šesté nadpis hlavy páté (od §105) zní:
   "Společná ustanovení o řízení".
  • vkládá se nový §107a,
  • §108, §110, §112 (změny),
  • Část sedmá (§113, §114) se včetně nadpisu zrušuje,
  • §115a, §116a (změny),
  • vkládá se nový §116d "Výplata důchodů při ústavní péči ve zdravotnickém zařízení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 34a,
  • §118 až §118c, §119, §120a (změny),
  • §120b se zrušuje,
  • §120c, §122, §122a (změny),
  • §123 se zrušuje,
  • §123a, §123b, §123e (změny),
  • §126 se včetně poznámky pod čarou č. 69 zrušuje,
  • §127 (změny),
  • §128 až §131 se zrušují.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XIV, bod 1. až 9. novely.
Čl. XV - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §12 odst. 1 písm. g) zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, kde se na konci textu písmene g) doplňují slova "a náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle pracovněprávních předpisů, na niž mu nárok nevznikl,".
 • Změna v §38 odst. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "klient dluží," vkládají slova "včetně dluhu na přirážce k pojistnému, penále a pokutách, orgánů nemocenského pojištění ve věci řízení o přeplatku na dávkách nemocenského pojištění, regresních náhradách a dluhu na pokutách," a za slova "dávkách sociálního zabezpečení" se vkládají slova "a dluhu na pokutách".
 • Změna v §18 odst. 1 písm. g) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, kde se na konci textu písmene g) doplňují slova "a náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle pracovněprávních předpisů, na niž mu nárok nevznikl,".
 • Změna v zákoně č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení, kde se čl. II a III zrušují.
 • Změna v §4, §24 a §25 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Rozsáhlé změny zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (celkem 102 bodů změn).
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a; dosavadní §5a, 5b a 5c se označují jako §5b, 5c a 5d,
  • §5b (změny),
  • §5c - nové znění,
  • §7, §8 (změny),
  • §9 včetně poznámky pod čarou č. 59a - nové znění,
  • §10 včetně poznámky pod čarou č. 17 - nové znění,
  • §11, §12, §13a, §14, §14a, §14c, §15, §16 (změny),
  • vkládá se nový §16a,
  • §17 až §20a, §21 až §22b, §23, §23b, §25, §25a (změny),
  • §31 se zrušuje.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXII, body 1. až 7. novely.
Čl. XXIII - Zmocnění k vydání úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá z pozdějších předpisů.

 • Změna v §3, §3a a §18 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXV - Přechodné ustanovení
Výše penále u pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za dobu před 1. lednem 2007 se řídí předpisy účinnými před tímto dnem.

 • Změna v zákoně č. 37/1993 Sb., o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů, kde se část první, v části druhé čl. IV bod 38 a v části čtvrté čl. VIII a IX zrušují.
 • Změna v zákoně č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony, kde se čl. III, IV a VI zrušují.
 • Změna v zákoně č. 307/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se čl. II bod 41 a čl. IX odstavce 1 až 7 zrušují.
 • Změna v zákoně č. 182/1994 Sb., kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé další sociální dávky, kde se čl. II až IV zrušují.
 • Změna v zákoně č. 241/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, kde se čl. III a IV zrušují.
 • Změna v §5, §10, §30, §32 a §68 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, kde se čl. II, III a VI zrušují.
 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §5, §6, §8 až §11, §16, §27, §34, §42, §46, §47, §55, §62, §65 (změny),
  • vkládá nový §105a "Převod důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství" včetně nadpisu.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. XXXIV, body 1. až 3. novely.

 • Změna v zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, kde se čl. I bod 6, čl. IV a XVII zrušují.
 • Změna v §34 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXVII - Přechodné ustanovení
Byl-li představitel uvedený v §1 písm. a) až f) zákona č. 236/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, soudce nebo poslanec Evropského parlamentu, zvolený na území České republiky, uznán dočasně neschopným k výkonu funkce před 1. lednem 2007 a tato dočasná neschopnost k výkonu funkce trvá i po 31. prosinci 2006, poskytuje se mu plat při této dočasné pracovní neschopnosti po 31. prosinci 2006 podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

 • Změna v §2, §5 až §7 a §38 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, a další zákony, kde čl. II až IV zrušují.
 • Změna v zákoně č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kde se §9a zrušuje.

Čl. XLI - Přechodné ustanovení
Byl-li státní zástupce uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007 a tato dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvá i po 31. prosinci 2006, poskytuje se mu plat při této neschopnosti nebo karanténě po 31. prosinci 2006 podle předpisů účinných ke dni 31. prosince 2006.

 • Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §65, §68, §94 (změny),
  • §96 "Nemocenské pojištění" včetně nadpisu - nové znění,
  • §134, §143 (změny).
 • Změna v zákoně č. 225/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání, kde se čl. IV zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 18/2000 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna v §73 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLVI - Přechodné ustanovení
Byl-li uvolněný člen zastupitelstva obce uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007, měsíční odměna ve snížené výši mu nenáleží a poskytuje se mu po 31. prosinci 2006 nadále nemocenské.

 • Změna v §48 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLVIII - Přechodné ustanovení
Byl-li uvolněný člen zastupitelstva uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007, měsíční odměna ve snížené výši mu nenáleží a poskytuje se mu po 31. prosinci 2006 nadále nemocenské.

 • Změna v §53 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. L - Přechodné ustanovení
Byl-li uvolněný člen zastupitelstva hlavního města Prahy nebo uvolněný člen zastupitelstva městské části hlavního města Prahy uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa před 1. lednem 2007, měsíční odměna ve snížené výši mu nenáleží a poskytuje se mu po 31. prosinci 2006 nadále nemocenské.

 • Změna v zákoně č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v §14, §16 a §17a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde se části druhá (§26), třetí (§27) a pátá (§29) zrušují.
 • Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §67, §82 (změny),
  • Části třináctá (§121), patnáctá (§123) a osmnáctá (§126) se zrušují.
 • Změna v §31 a §60 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §59 a §111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se část dvacátá šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 420/2002 Sb., kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §70, §78, §124, §130, §160, §163, §164 §166 (změny),
  • vkládá se nový §164a.
 • Změna v zákoně č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, kde se části devátá, desátá a třináctá zrušují.
 • Změna v zákoně č. 424/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 281/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část třetí zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 359/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, kde se část šestá zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, kde se část první zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část druhá a čl. IV bod 1 zrušují.
 • Změna v zákoně č. 361/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část pátá a čl. XIII bod 1 zrušují.

Účinnost změn 1.1.2007.