91/2012 Sb. - Zákon o mezinárodním právu soukromém
ikona P
Číslo předpisu 91/2012 Sb.
Částka 35
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 1. 2012
Rozeslán dne 22. 3. 2012
Platnost od 22. 3. 2012
Účinnost od 1. 1. 2014
Novelizuje předpis 191/1950 Sb., 158/1969 Sb., 234/1992 Sb., 264/1992 Sb., 216/1994 Sb., 125/2002 Sb., 37/2004 Sb., 257/2004 Sb., 377/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 233/2006 Sb., 296/2007 Sb., 123/2008 Sb., 7/2009 Sb., 409/2010 Sb., 28/2011 Sb.
Ruší předpis 97/1963 Sb., 361/2004 Sb.
Novelizován předpisem 375/2015 Sb., 161/2016 Sb., 47/2021 Sb., 286/2021 Sb., 285/2023 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o mezinárodním právu soukromém.
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje v poměrech s mezinárodním prvkem

  1. právním řádem kterého státu se řídí soukromoprávní poměry včetně používání jiných předpisů než určeného rozhodného práva,
  2. právní postavení cizinců a zahraničních právnických osob v soukromoprávních poměrech,
  3. pravomoc a postup soudů a jiných orgánů při úpravě poměrů uvedených v písmenech a) a b) a rozhodování o nich včetně postupu v řízení, jestliže je mezinárodní prvek jen v řízení samotném,
  4. uznávání a výkon cizích rozhodnutí,
  5. právní pomoc ve styku s cizinou,
  6. některé záležitosti týkající se úpadku,
  7. některé záležitosti týkající se rozhodčího řízení včetně uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

§123 - Přechodná ustanovení

1. Vznik a existence právních poměrů a skutečnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, včetně volby práva, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Ustanovení tohoto zákona se použije i pro právní poměry vzniklé přede dnem nabytí jeho účinnosti, jestliže jsou trvalé dlouhodobé povahy a dochází v nich k opětovným nebo trvajícím jednáním účastníků a skutečnostem pro ně významným po dni nabytí jeho účinnosti, pokud jde o taková jednání a skutečnosti.
2. Pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí i nadále ustanovení dosavadních právních předpisů o pravomoci českých soudů. To platí i pro řízení ve věcech uznání a výkonu cizích rozhodnutí a cizích rozhodčích nálezů ohledně podmínek pro jejich uznání a výkon.

Nový zákon o mezinárodním právu soukromém nabývá účinnosti dnem 1.1.2014.

Tento zákon s účinností od 1.1.2014 mění 17 dalších zákonů a ruší 2 zákony.

Protože do účinnosti tohoto zákona zbývá od jeho publikace ve Sbírce zákonů více než 21 měsíců, odkazujeme na úplné znění zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, které vyjde v komerční verzi EPIS® v některé z nejbližších aktualizací.

Podrobná rešerše tohoto právního předpisu nebude zařazena v aplikaci MAJÁK.