676/2004 Sb. - Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 676/2004 Sb.
Částka 231
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 1. 7. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §34 nabývá účinnosti dne 31.12.2004.
Novelizuje předpis 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 545/2005 Sb., 310/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 289/2009 Sb., 59/2010 Sb., 457/2011 Sb., 18/2012 Sb., 307/2013 Sb.
Prováděn předpisem 147/2005 Sb., 257/2005 Sb., 149/2006 Sb., 172/2006 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Tento zákon stanoví

  1. povinnost značit líh ve spotřebitelském balení, vyrobený na daňovém území České republiky nebo na toto území dovezený,
  2. podmínky nakládání s lihem včetně způsobu jeho značení a evidence,
  3. výkon státní správy a kontroly nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem včetně sankcí za jejich porušení.

Účinnost dnem 1.7.2005, s výjimkou ustanovení §34, které nabývá účinnosti dnem vyhlášení (31.12.2004).

Změna zákona o daních z příjmů (§34 novely), účinnost změny dnem 31.12.2004.

  • V §24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno zt), které včetně poznámky pod čarou č. 106) zní:
    "zt) vstupní cena etiketovacího zařízení pro povinné značení lihu podle zvláštního právního předpisu,106) pokud se výrobce nebo dovozce lihu nerozhodne etiketovací zařízení odpisovat podle §26 až 33.
    ____________________________________
    106) Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.".