360/2004 Sb. - Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
ikona P
Číslo předpisu 360/2004 Sb.
Částka 118
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 20. 5. 2004
Rozeslán dne 15. 6. 2004
Platnost od 15. 6. 2004
Účinnost od 15. 6. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé bodu 2 nabývá účinnosti dnem 8.10.2004.
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 586/1992 Sb.
Novelizován předpisem 296/2007 Sb., 89/2012 Sb., 303/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení).

 1. Tento zákon upravuje právní poměry evropského hospodářského zájmového sdružení v rozsahu stanoveném nařízením Rady (EHS) o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS). Nejsou-li určité otázky řešeny ani tímto zákonem, posoudí se podle obecných ustanovení zvláštního právního předpisu upravujících obchodní společnosti a podle ustanovení zvláštního právního předpisu upravujících právní poměry veřejné obchodní společnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.
 2. Evropské hospodářské zájmové sdružení se sídlem na území České republiky je právnickou osobou, jež se zakládá smlouvou o sdružení. K podpisu smlouvy o sdružení a jejích změn se ustanovení zvláštního právního předpisu o úředním ověření podpisu nepoužijí.
 3. Na evropské sdružení nelze použít ustanovení zvláštního právního předpisu o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem.

Účinnost zákona dnem vyhlášení (15.6.2004) s výjimkou části druhé bodu 2, která nabývá účinnosti dnem 8. října 2004.
Změny dalších zákonů:

 • Změna v §26 a §56 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §25 (změny),
  • vkládá se nový §37a.

Účinnost změn:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části druhé bodu 2 (změna v §56 ObchZ), které nabývá účinnosti dnem 8. října 2004.