278/2009 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
ikona P
Číslo předpisu 278/2009 Sb.
Částka 85
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 31. 8. 2009
Platnost od 31. 8. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 593/1992 Sb., 168/1999 Sb., 326/1999 Sb., 363/1999 Sb., 159/2000 Sb., 12/2002 Sb., 126/2002 Sb., 37/2004 Sb., 38/2004 Sb., 39/2004 Sb., 257/2004 Sb., 377/2005 Sb., 381/2005 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb., 126/2008 Sb., 137/2008 Sb., 254/2008 Sb.
Novelizován předpisem 89/2012 Sb., 170/2018 Sb., 30/2024 Sb.
Anotace

Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví.
Změny:

 • Změna zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §5, §7 (změny),
  • §13a "Zásada rovného zacházení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4b - nové znění,
  • §58, §65, §66 (změny).
 • Změna v zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - nové znění §6 "Rezervy v pojišťovnictví" včetně poznámek pod čarou č. 7, 10 a 11.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Ustanovení §6 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé za zdaňovací období roku 2010.

 • Změna v §6a, §7, §8, §13, §18 a §27 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. V - Přechodné ustanovení
Česká národní banka zapíše do seznamu podle §18 odst. 3 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, instituci, která byla ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona uvedena v seznamu škol, školících zařízení a specializovaných profesních institucí oprávněných poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti podle §18 odst. 10 písm. d) zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §3, §6, §8, §9, §10, §12, §15, §16, §16a, §24, §24c a §29 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), kde se část první (§1 až §43) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 159/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, a některé další zákony, kde se část šestá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území), ve znění zákona č. 347/2005 Sb., se část druhá (§6) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony, kde se část šestá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 39/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část první (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (§38) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 381/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část čtvrtá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, kde se část třicátá čtvrtá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část dvacátá pátá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, ve znění pozdějších předpisů, kde se část čtvrtá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 70/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, kde se část sedmá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, ve znění pozdějších předpisů, kde se část padesátá šestá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, kde se část pátá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 126/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, kde se část třináctá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), a další zákony, kde se část druhá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 254/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kde se část sedmá (změna zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §27, §29, §31, §34, §35, §37, §40, §42, §42b, §42d, §42f, §44a, §46, §180i (změny),
  • vkládá se nový §180j "Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8g.

Účinnost změn 1.1.2010.