121/2008 Sb. - Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 121/2008 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 3. 2008
Rozeslán dne 15. 4. 2008
Platnost od 15. 4. 2008
Účinnost od 1. 7. 2008
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 283/1993 Sb., 152/1995 Sb., 192/2003 Sb., 216/2005 Sb., 262/2006 Sb., 296/2007 Sb.
Ruší předpis 189/1994 Sb., 62/1999 Sb.
Novelizován předpisem 7/2009 Sb., 183/2009 Sb., 193/2012 Sb., 396/2012 Sb., 163/2013 Sb., 224/2013 Sb., 293/2013 Sb., 232/2019 Sb., 527/2020 Sb., 220/2021 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů.

 1. Vyšší soudní úředník je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony soudu, které jsou mu svěřeny v občanském soudním řízení, v soudním řízení správním, v trestním řízení a v jiné činnosti soudu.
 2. Vyšší úředník státního zastupitelství je oprávněn provádět v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem úkony, které jsou mu svěřeny v trestním řízení, na úseku netrestní působnosti státního zastupitelství a podílet se na dalších činnostech státního zastupitelství.

PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§26

 1. Do 31. prosince 2012 mohou být ke zkrácenému studiu vyšších soudních úředníků přijati zaměstnanci soudů, kteří mají nejméně úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou, získali nejméně tříletou nepřetržitou praxi jako soudní tajemníci, byli ke studiu doporučeni příslušným předsedou krajského soudu nebo vrchního soudu nebo předsedou Nejvyššího soudu anebo předsedou Nejvyššího správního soudu a úspěšně složili přijímací zkoušku.
 2. Zkrácené studium vyšších soudních úředníků zahrnuje teoretické studium v délce 12 měsíců, které sestává z 10 týdenních studijních soustředění a individuálního studia a je ukončeno závěrečnou zkouškou stejného obsahu a rozsahu jako závěrečná zkouška podle §23 odst. 3.
 3. Zkrácené studium vyšších soudních úředníků je rovnocenné studiu podle §23.
 4. Účast na studijním soustředění podle odstavce 2 je překážkou v práci, za kterou náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku.
 5. Po dobu zkráceného studia vyšších soudních úředníků podle odstavce 2 má zaměstnanec právo na pracovní volno v rozsahu 2 pracovních dnů před každým týdenním studijním soustředěním a 10 pracovních dnů před závěrečnou zkouškou. Za dobu pracovního volna náleží zaměstnanci náhrada platu ve výši průměrného výdělku.

§27
Soudní tajemníci mohou do 31. prosince 2013 provádět úkony soudu, které podle zákona mohou provádět vyšší soudní úředníci, a to v rozsahu a za podmínek stanovených vyhláškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

Zrušuje se:

 1. Zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících.
 2. Čl. IV zákona č. 152/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zákon č. 62/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
 4. Část devátá zákona č. 192/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 5. Část třetí zákona č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Část třicátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §12e, §13d až §13g, §16b (změny),
  • Nadpis části desáté zní: "Asistenti státních zástupců a právní čekatelé",
  • Pod nadpisem části desáté se vkládá nový §32a "Asistenti státních zástupců" včetně nadpisu,
  • §33 až §34a (změny).
 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, kde se za §468 vkládá nový §468a včetně poznámky pod čarou č. 9.
 • Změna v §5 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde se za slova "asistentů soudců4d)," vkládají slova "asistentů státních zástupců4e),".

Účinnost změn 1.7.2008.