441/2003 Sb. - Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
ikona P
Číslo předpisu 441/2003 Sb.
Částka 147
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 12. 2003
Rozeslán dne 19. 12. 2003
Platnost od 19. 12. 2003
Účinnost od 1. 4. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části první §2 písm. c), §3 písm. a) bodu 3 a §3 písm. b), §7 odst. 1 písm. e), §11 odst. 2, §46 odst. 3, hlavy XII a části druhé nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Novelizuje předpis 6/2002 Sb.
Ruší předpis 137/1995 Sb., 213/1995 Sb., 400/2000 Sb.
Novelizován předpisem 501/2004 Sb., 221/2006 Sb., 296/2007 Sb., 303/2013 Sb., 183/2017 Sb., 196/2017 Sb., 286/2018 Sb., 261/2021 Sb.
Prováděn předpisem 97/2004 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Zákon č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách, veznění pozdějších předpisů.
  2. Vyhláška č. 213/1995 Sb., k provedení zákona o ochranných známkách.

Změna zákona o soudech a soudcích s účinností dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

  • V §39 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
    "(2) Městský soud v Praze rozhoduje v České republice jako soud prvního stupně pro ochranné známky Společenství podle čl. 92 Nařízení Rady Evropských společenství č. 40/1994 z 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství.".

Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2004, s výjimkou ustanovení části první §2 písm. c), §3 písm. a) bodu 3 a §3 písm. b), §7 odst. 1 písm. e), §11 odst. 2, §46 odst. 3, hlavy XII (§49 až §51) a části druhé (změna zákona č. 6/2002 Sb.), která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.