ikona Pikona R
372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Sestaveno k datu 16. 6. 2024
1 2 3 4
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3 4
372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
ikona P
Číslo předpisu 372/2011 Sb.
Částka 131
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 6. 11. 2011
Rozeslán dne 8. 12. 2011
Platnost od 8. 12. 2011
Účinnost od 1. 4. 2012
Ruší předpis 20/1966 Sb., 62/1968 Sb., 11/1988 Sb., 19/1988 Sb., 61/1990 Sb., 242/1991 Sb., 394/1991 Sb., 548/1991 Sb., 86/1992 Sb., 160/1992 Sb., 427/1992 Sb., 434/1992 Sb., 139/1993 Sb., 247/1993 Sb., 51/1995 Sb., 221/1995 Sb., 260/2001 Sb., 105/2002 Sb., 156/2004 Sb., 552/2004 Sb., 259/2006 Sb., 385/2006 Sb., 479/2006 Sb., 64/2007 Sb., 28/2008 Sb., 187/2008 Sb., 232/2008 Sb., 221/2010 Sb., 234/2011 Sb.
Novelizován předpisem 116/2012 Sb., 167/2012 Sb., 437/2012 Sb., 66/2013 Sb., 303/2013 Sb., 60/2014 Sb., 205/2015 Sb., 47/2016 Sb., 126/2016 Sb., 147/2016 Sb., 189/2016 Sb., 192/2016 Sb., 264/2016 Sb., 298/2016 Sb., 65/2017 Sb., 183/2017 Sb., 193/2017 Sb., 206/2017 Sb., 251/2017 Sb., 290/2017 Sb., 44/2019 Sb., 45/2019 Sb., 111/2019 Sb., 255/2019 Sb., 262/2019 Sb., 277/2019 Sb., 165/2020 Sb., 6/2021 Sb., 261/2021 Sb., 326/2021 Sb., 363/2021 Sb., 371/2021 Sb., 374/2021 Sb., 171/2022 Sb., 177/2022 Sb., 40/2023 Sb., 346/2023 Sb., 412/2023 Sb.
Prováděn předpisem 39/2012 Sb., 56/2012 Sb., 70/2012 Sb., 92/2012 Sb., 98/2012 Sb., 99/2012 Sb., 101/2012 Sb., 102/2012 Sb., 289/2012 Sb., 296/2012 Sb., 297/2012 Sb., 373/2016 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.
Účinnost 1.4.2012 s výjimkou §53 odst. 2 písm. f), který nabývá účinnosti prvním dnem šestnáctého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.4.2013).

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.4.2012):

 1. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
 2. Zákon č. 548/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
 3. Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.
 4. Zákon č. 260/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon č. 156/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zákon č. 28/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vyhláška č. 62/1968 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád).
 8. Vyhláška č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi.
 9. Vyhláška č. 11/1988 Sb., o povinném hlášení ukončení těhotenství, úmrtí dítěte a úmrtí matky.
 10. Vyhláška č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.
 11. Vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.
 12. Vyhláška č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky.
 13. Vyhláška. č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.
 14. Vyhláška č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
 15. Vyhláška č. 139/1993 Sb., kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích.
 16. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí.
 17. Vyhláška č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
 18. Vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích.
 19. Vyhláška č. 105/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích.
 20. Vyhláška č. 552/2004 Sb., o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.
 21. Vyhláška č. 259/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky.
 22. Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 23. Vyhláška č. 479/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci.
 24. Vyhláška č. 64/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb.
 25. Vyhláška č. 187/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.
 26. Vyhláška č. 232/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí.
 27. Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení).
 28. Vyhláška č. 234/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení).