290/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 290/2017 Sb.
Částka 102
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 8. 2017
Rozeslán dne 15. 9. 2017
Platnost od 15. 9. 2017
Účinnost od 15. 9. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 10 a čl. IV, která nabývají účinnosti 15.9.2017, a ustanovení čl. III bodů 2 až 4, která nabývají účinnosti 1.11.2017.
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 378/2007 Sb., 372/2011 Sb., 66/2017 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7, §16b, §17a, §30, §39a (změny),
  • bod 10. - změny s účinností od 15.9.2017
   • v §39a se odstavec 7 zrušuje; dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8,
  • §39b, §45a, §55 (změny),
  • v příloze č. 1 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části čtvrté se vkládá nová hlava III „HOSPIC“ (§44a) včetně nadpisu,
  • Body 2. až 4. - změny s účinností od 1.11.2017
   • bod 2. - v §70 odst. 3 se za větu první vkládá věta "V čele statistického ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra zdravotnictví.",
   • bod 3. - v §77a odst. 3 písmeno a) - nové znění,
   • bod 4. - v §77a odst. 3 se za písmeno a) vkládají nová písmena b) a c) včetně poznámky pod čarou č. 54.

Čl. IV - změny s účinností od 15.9.2017

 • Změna zákona č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. VIII písm. a) se text "48, 49," zrušuje,
  • v čl. VIII písm. b) se slova "bodů 65 a 70" nahrazují slovy "bodu 70",
  • v čl. VIII písm. c) se za text "47" vkládá text ", 48, 49," a text "a 63" se nahrazuje textem ", 63 a 65".