193/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 193/2017 Sb.
Částka 71
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 31. 5. 2017
Rozeslán dne 10. 7. 2017
Platnost od 10. 7. 2017
Účinnost od 1. 9. 2017
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 455/1991 Sb., 258/2000 Sb., 256/2001 Sb., 274/2001 Sb., 449/2001 Sb., 139/2002 Sb., 326/2004 Sb., 183/2006 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 283/2021 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 „Vymezení základních pojmů“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • §3 „Neveřejná pohřebiště“ a §4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 - nové znění,
  • vkládá se nový §4a,
  • §5 - nové znění,
  • vkládají se nové §5a a §5b „Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27,
  • §6 „Provozování pohřební služby“ a §7 „Povinnosti provozovatele pohřební služby“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28 - nové znění,
  • vkládá se nový §7a „Řád pro provozování pohřební služby“ včetně nadpisu,
  • §8, §9 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 12 - nové znění,
  • §10 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • vkládá se nový §10a „Řád pro provádění balzamace a konzervace“ včetně nadpisu,
  • §11, §12 (změny),
  • §13 „Provozování krematoria“ a §14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 - nové znění,
  • §15 (rozsáhlé změny),
  • §17 „Zřízení veřejného pohřebiště“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 16 a 17 se zrušují,
  • §18§20 (rozsáhlé změny),
  • §21 „Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje,
  • §22§25 (rozsáhlé změny),
  • Nadpis hlavy IV zní: "DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA",
  • Na začátek hlavy IV se vkládá díl 1 „Dozor v pohřebnictví“ (§25a) včetně nadpisu,
  • V hlavě IV se za díl 1 vkládá označení a nadpis dílu 2 „Přestupky“,
  • §26 „Přestupky fyzických osob“ až §28 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 29 - nové znění,
  • Poznámky pod čarou č. 23 až 25 se zrušují,
  • §30, §31 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodech 1. až 14.

 • Změna v §11 a §17 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změny v příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §80 a §94a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 a §41 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3 odst. 3 větě druhé zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. x) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §80 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • Změna v §82 a §91 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.