111/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
ikona P
Číslo předpisu 111/2019 Sb.
Částka 47
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 12. 3. 2019
Rozeslán dne 24. 4. 2019
Platnost od 24. 4. 2019
Účinnost od 24. 4. 2019
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 358/1992 Sb., 555/1992 Sb., 6/1993 Sb., 96/1993 Sb., 182/1993 Sb., 283/1993 Sb., 269/1994 Sb., 236/1995 Sb., 85/1996 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 111/1998 Sb., 106/1999 Sb., 133/2000 Sb., 257/2000 Sb., 6/2002 Sb., 150/2002 Sb., 256/2004 Sb., 499/2004 Sb., 187/2006 Sb., 129/2008 Sb., 253/2008 Sb., 273/2008 Sb., 280/2009 Sb., 341/2011 Sb., 372/2011 Sb., 427/2011 Sb., 456/2011 Sb., 17/2012 Sb., 104/2013 Sb., 300/2013 Sb., 181/2014 Sb., 234/2014 Sb., 374/2015 Sb., 186/2016 Sb., 300/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Změny:

 • Vkládají se nové §466b a 466c v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád).
 • Změny v §26 a v §114a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
 • Vkládá se nový §13a v zákoně č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.
 • Změna zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Změny v ustanoveních:

 • Změna zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

Změny v ustanoveních:

 • Vkládá se nový §50a v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
 • Změna v §16c zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.
 • Vkládají se nové §25b25e v zákoně č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.
 • Změna zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • Vkládá se nový §40a v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

Čl. XVI - Přechodné ustanovení

 • Vkládají se nové §4a a 4b v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.
 • Vkládají se nové §122b122e v zákoně č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích).
 • Změny v §34 a v §35 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
 • Vkládá se nový §133a v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
 • Změna zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • Vkládá se nový §123b v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
 • Změny v §39 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů.
 • Změna zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Změny v ustanoveních:

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §9 a vložení nového §59a v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád.
 • Změna zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů.

Změny v ustanoveních:

 • Změna v §165 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.
 • Vkládá se nový §17a v zákoně č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.
 • Změna zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky.

Změny v ustanoveních:

 • Změna zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

Změny v ustanoveních:

 • Změna zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).

Změny v ustanoveních:

 • Vkládá se nový §22c v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).
 • Změny v §2 a v §33 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
 • Vkládá se nový §203a v zákoně č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.
 • Vkládá se nový §130a a změny v §131 v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.
 • Změna v §18 a vkládá se nový §18a v zákoně č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů.
 • Změny v §88 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
 • Změny v §13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
 • Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Změny v ustanoveních: