98/2012 Sb. - Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
ikona P
Číslo předpisu 98/2012 Sb.
Částka 39
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 3. 2012
Rozeslán dne 30. 3. 2012
Platnost od 30. 3. 2012
Účinnost od 1. 4. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 odst. 1 písm. k) nabývá účinnosti dne 1.4.2013.
Provádí předpis 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 236/2013 Sb., 364/2015 Sb., 137/2018 Sb., 279/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví k provedení §69 písm. a) až d) zákona o zdravotních službách:

  • obsah zdravotnické dokumentace,
  • další součásti zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi,
  • odpovědnost za provedení zápisu do zdravotnické dokumentace,
  • součásti zdravotnické dokumentace zdravotnické záchranné služby,
  • zásady vedení a uchovávání zdravotnické dokumentace,
  • zabezpečení výpočetní techniky softwarovými a hardwarovými prostředky před přístupem neoprávněných osob ke zdravotnické dokumentaci a
  • vedení evidence všech přístupů ke zdravotnické dokumentaci včetně jejich oprav, změn a mazání.

§7

  1. Na zdravotnickou dokumentaci, která začala být vedena přede dnem 1. dubna 2012, se vztahují přílohy č. 2 a 3 k této vyhlášce. Pokud u této zdravotnické dokumentace uplynula doba uchování určená podle §5 přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a skartační řízení nebylo provedeno nebo zahájeno podle vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění účinném do 31. března 2012, lze její potřebnost posoudit ode dne 1. července 2013.
  2. Pokud u zdravotnické dokumentace vedené přede dnem 1. dubna 2012 bylo zahájeno skartační řízení, dokončí se podle vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění účinném do 31. března 2012.

Účinnost dnem 1.4.2012, s výjimkou ustanovení §1 odst. 1 písm. k), které nabývá účinnosti dnem 1.4.2013.