192/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 192/2016 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 25. 5. 2016
Rozeslán dne 17. 6. 2016
Platnost od 17. 6. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I body 10, 18 až 29, 114, 115, 119, 130 až 132 nabývají účinnosti dne 1.7.2016.
Novelizuje předpis 219/2000 Sb., 250/2000 Sb., 3/2002 Sb., 300/2008 Sb., 111/2009 Sb., 372/2011 Sb., 304/2013 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 111/2009 Sb. , o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 až §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 54 - nové znění,
  • bod 10. - změny s účinností od 1.7.2016
   • vkládá se nový §5a,
  • §7 až §9 (změny),
  • §12 včetně nadpisu - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje,
  • Body 18. až 29. - změny s účinností od 1.7.2016
   • tyto změny se týkají ustanovení § 17 až §22,
  • §24 (změny),
  • Poznámky pod čarou č. 18 a 19 se zrušují,
  • §25 až §29, §31, §33, §34, §38, §41, §43, §44 (změny),
  • §46 se zrušuje,
  • §48 až §50 (změny),
  • §51 „Údaje o orgánech veřejné moci, soukromoprávních uživatelích údajů a agendách“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §52 (rozsáhlé změny),
  • vkládají se nové §52a „Informační systém registru práv a povinností“ až §52c „Využívání údajů z jiných informačních systémů veřejné správy při správě nebo užívání registru práv a povinností“ včetně nadpisů,
  • §53 až §56 (rozsáhlé změny),
  • bod 114. - změny s účinností od 1.7.2016
   • vkládá se nový §56a,
  • bod 115. - změny s účinností od 1.7.2016
   • v §57 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "1 roku" nahrazují slovy "2 let",
  • §57 (další změny),
  • bod 119. - změny s účinností od 1.7.2016
   • v §57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
  • §58 (rozsáhlé změny),
  • Body 130. až 132. - změny s účinností od 1.7.2016
   • tyto změny se týkají ustanovení §58a,
  • §59, §60 (změny),
  • §61 „Poskytování údajů z registru osob“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §62 (změny),
  • vkládá se nový §62a,
  • §69 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 3. novely.

 • Změna v §54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení

 • Změny v §27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení

 • Změna zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • v §10 odst. 1, §10 odst. 3 písm. e), §10 odst. 5, §12 odst. 1 písm. e), §16 odst. 2 písm. f), §16a odst. 3 písm. e), §18 odst. 1 písm. c) a g), §19 odst. 1 písm. d) a g) a §20 odst. 1 písm. d) a g) se slovo "osobní" nahrazuje slovem "identifikační",
  • v §10 odst. 2 písm. c), §11 odst. 4 písm. a), §15 odst. 3, §27a odst. 1 úvodní části ustanovení, §27a odst. 2 úvodní části ustanovení a §27a odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo "osobních" nahrazuje slovem "identifikačních",
  • §15, §15a (změny),
  • v §18 odst. 1 písm. c), §19 odst. 1 písm. d) a §20 odst. 1 písm. d) se za slovo "orgánu" vkládají slova "a opatrovníka",
  • v §18 odst. 1 písm. g), §19 odst. 1 písm. g) a §20 odst. 1 písm. g) se slova "jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo" nahrazují slovy "identifikační údaje".
 • Změna zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §5a se zrušuje,
  • §6, §8, §11, §13, §15 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. IX, bodu 1. až 5. novely.

 • Změna v §19 a §74 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XI - Přechodné ustanovení

 • Změna v §65 a §66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení

Účinnost změn dnem 1.1.2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 18 až 29, 114, 115, 119, 130 až 132, které nabývají účinnosti dnem 1.7.2016.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.