45/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
ikona P
Číslo předpisu 45/2019 Sb.
Částka 19
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2019
Rozeslán dne 15. 2. 2019
Platnost od 15. 2. 2019
Účinnost od 1. 3. 2019
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.3.2019, s výjimkou čl. II bodu 3, který nabývá účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 48/1997 Sb., 185/2001 Sb., 350/2011 Sb., 372/2011 Sb.
Novelizován předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti.

Změny:

  • Změny v příloze č. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
  • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Změny v ustanoveních:

  • v části čtvrté hlavě II se za díl 10 vkládá nový díl 11 (§37x),
  • §66 (změny),
  • bod 3. - účinnost od 1.1.2020
    • v §38a odst. 1 se slova "35 %" nahrazují slovy "65 %".
  • Změna zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Změny v ustanoveních:

  • Změny v §117 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).