552/2004 Sb. - Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
ikona P
Číslo předpisu 552/2004 Sb.
Částka 187
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 10. 2004
Rozeslán dne 5. 11. 2004
Platnost od 5. 11. 2004
Účinnost od 5. 11. 2004
Platnost do 31. 3. 2012
Ruší předpis 470/2003 Sb.
Provádí předpis 20/1966 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví způsob a podmínky předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů.

  1. Zdravotnické zařízení předává požadované osobní a další údaje do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení registrů v elektronické podobě podle závazného standardu pro příslušný registr formou
    1. datové zprávy se zabezpečeným protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu na určenou elektronickou adresu ve veřejné datové síti, nebo
    2. datového souboru na nosiči dat, a to osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, který opatří odesílateli potvrzení prokazující dodání poštovní zásilky.
  2. Ve výjimečných případech po dohodě se správcem Národního zdravotnického informačního systému může zdravotnické zařízení předávat údaje v listinné podobě, a to postupem podle odstavce 1 písm. b).
  3. Okruh zdravotnických zařízení předávajících údaje, periodicita a lhůty předání jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

Zrušuje se vyhláška č. 470/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému.
Účinnost 5.11.2004.