47/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 47/2016 Sb.
Částka 17
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 13. 1. 2016
Rozeslán dne 5. 2. 2016
Platnost od 5. 2. 2016
Účinnost od 1. 7. 2016
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 221/1999 Sb., 222/1999 Sb., 585/2004 Sb., 251/2005 Sb., 289/2005 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 40/2009 Sb., 372/2011 Sb., 300/2013 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • §2 „Vznik branné povinnosti“ a §3 „Dobrovolné převzetí branné povinnosti“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §4, §5 (změny),
  • vkládá se nový §5a,
  • §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • Skupinový nadpis nad označením §7 se zrušuje,
  • §7 „Zánik branné povinnosti“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §8 se včetně skupinového nadpisu nad označením paragrafu zrušuje,
  • §9 (změny),
  • §12 „Příprava vojáka v záloze k plnění úkolů ozbrojených sil“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládá se nový §12a „Služba v operačním nasazení“ včetně nadpisu,
  • §13, §14 (změny),
  • vkládá se nový §14a „Odklad vojenského cvičení“ včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 13 a 14,
  • §15 až §17 (změny),
  • Nadpis části páté (nad §18) zní: "ODVODNÍ ŘÍZENÍ",
  • §18 „Obsah odvodního řízení“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §19 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje,
  • §20, §21 (změny),
  • vkládá se nový §21a „Vyšší odvodní komise“ včetně nadpisu,
  • §22 (změny),
  • vkládá se nový §22a „Výběrové doplnění ozbrojených sil“ včetně nadpisu,
  • §23 „Mobilizace a demobilizace ozbrojených sil“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §24 (změny),
  • §25 „Výjimky z povinnosti dostavit se k odvodnímu řízení a vykonávat mimořádnou službu“ včetně nadpisu - nové znění,
  • Nadpis části sedmé (nad §26) zní: "VOJÁK VE VÝSLUŽBĚ",
  • §26 „Výslužba“ a §27 „Oprávnění vojáka ve výslužbě“ včetně nadpisů - nové znění,
  • §28 se zrušuje,
  • §29 (změny),
  • vkládá se nový §29a „Přezkumné komise zřizované u krajských vojenských velitelství“ včetně nadpisu,
  • §30 (změny),
  • vkládá se nový §30a „Ústřední vojenská lékařská komise“ včetně nadpisu,
  • §31 „Vojenská evidence“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 - nové znění,
  • vkládají se nové §31a „Registr výkonu branné povinnosti“ až §31c „Vedení evidence o profesích důležitých pro obranu státu“ včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 16,
  • §32 „Ohlašovací povinnost“ včetně nadpisu - nové znění,
  • §33„Vojenské doklady“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §33a „Vojenský průkaz a osobní známka“ až §33e „Vzory vojenských dokladů a osobní známky“ včetně nadpisů,
  • §34 (změny),
  • vkládá se nová část jedenáctá „STANOVENÍ NEBO ÚPRAVA VOJENSKÉ HODNOSTI“ (§34a) včetně nadpisu,
  • Dosavadní části jedenáctá a dvanáctá se označují jako části dvanáctá a třináctá,
  • Část dvanáctá „SPRÁVNÍ DELIKTY“ (§35 až §35f) včetně nadpisu - nové znění,
  • §36, §37 (rozsáhlé změny),
  • §38 - nové znění,
  • vkládá se nový §38a,
  • v příloze zákona (změny),
  • Dosavadní příloha se označuje jako "Příloha č. 1 k zákonu č. 585/2004 Sb." a doplňuje se příloha č. 2 „Názvy, sídla, personální působnost a územní obvody přezkumných komisí“.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 7. novely.

 • Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5 až §8, §9a, §10, §12 až §14, §16 až §20, §22, §23, §25, §26, §28, §41, §44, §52, §53 (změny),
  • Nadpis části desáté (nad §64) zní: "SPRÁVNÍ DELIKTY A VÝKON ROZHODNUTÍ",
  • v části desáté hlava I „SPRÁVNÍ DELIKTY“ (§64 až §68a) včetně nadpisu - nové znění,
  • §69, §70 (změny),
  • vkládá se nová část jedenáctá „VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ Z INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY“ (§72a až §72c) včetně nadpisu,
  • Dosavadní část jedenáctá se označuje jako část dvanáctá,
  • §73b (změny).
 • Změna v §47, §53, §204, §217 a §219 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §370, §71 a §393 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §35a, §36, §38 a §83a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §25 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §7 a §11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
 • Změna v §6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §3, §54, §59, §61, §82 a §138a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §29, §30, §31b, §40a, §68h, §68j a §144 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §5 písm. b) zákona č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii).
 • Změna v §33 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.