ikona Pikona R
201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší

1 2 3
Pro zobrazení kompletního obsahu se musíte přihlásit
1 2 3
201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 201/2012 Sb.
Částka 69
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 5. 2012
Rozeslán dne 13. 6. 2012
Platnost od 13. 6. 2012
Účinnost od 1. 9. 2012
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) §11 odst. 5 a §15 odst. 1 až 5 a 7 až 14 nabývají účinnosti dne 1.1.2013, b) §15 odst. 6 nabývá účinnosti dne 1.1.2017, c) části I přílohy č. 10 k tomuto zákonu nabývá účinnosti dne 1.1.2014, d) bodu 1.5. části B přílohy č. 4 nabývá účinnosti dne 7.1.2013.
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 521/2002 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 444/2005 Sb., 186/2006 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 37/2008 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 77/2011 Sb., 91/2011 Sb., 221/2011 Sb., 288/2011 Sb., 375/2011 Sb.
Ruší předpis 86/2002 Sb., 351/2002 Sb., 354/2002 Sb., 553/2002 Sb., 417/2003 Sb., 92/2004 Sb., 42/2005 Sb., 385/2005 Sb., 472/2005 Sb., 206/2006 Sb., 362/2006 Sb., 597/2006 Sb., 615/2006 Sb., 146/2007 Sb., 180/2007 Sb., 372/2007 Sb., 483/2008 Sb., 13/2009 Sb., 205/2009 Sb., 279/2009 Sb., 373/2009 Sb., 475/2009 Sb., 476/2009 Sb., 17/2010 Sb., 172/2010 Sb., 337/2010 Sb., 42/2011 Sb., 199/2011 Sb., 257/2011 Sb., 294/2011 Sb.
Novelizován předpisem 64/2014 Sb., 87/2014 Sb., 382/2015 Sb., 369/2016 Sb., 183/2017 Sb., 225/2017 Sb., 313/2017 Sb., 172/2018 Sb., 403/2020 Sb., 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 382/2021 Sb., 142/2022 Sb., 432/2022 Sb., 149/2023 Sb., 152/2023 Sb.
Prováděn předpisem 312/2012 Sb., 330/2012 Sb., 351/2012 Sb., 415/2012 Sb., 56/2013 Sb., 189/2018 Sb., 280/2020 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o ochraně ovzduší.

Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší,
 2. způsob posuzování přípustné úrovně znečištění a znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocení,
 3. nástroje ke snižování znečištění a znečišťování ovzduší,
 4. práva a povinnosti osob a působnost orgánů veřejné správy při ochraně ovzduší,
 5. práva a povinnosti dodavatelů pohonných hmot a působnost orgánů veřejné správy při sledování a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot v dopravě.

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v §41 (odst. 1 až 16) a §42 (odst. 1 - 6).

§43 - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
(s účinností od 1.9.2012):

 1. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 2. Zákon č. 92/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
 3. Zákon č. 385/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Zákon č. 180/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákon č. 483/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 6. Zákon č. 172/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
 7. Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.
 8. Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
 9. Nařízení vlády č. 417/2003 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí.
 10. Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.
 11. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
 12. Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 13. Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 14. Nařízení vlády č. 372/2007 Sb., o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů.
 15. Nařízení vlády č. 475/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 16. Nařízení vlády č. 476/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 17. Nařízení vlády č. 42/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
 18. Nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.
 19. Vyhláška č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
 20. Vyhláška č. 42/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
 21. Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování.
 22. Vyhláška č. 199/2011 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší.
 23. Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší.
 24. Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 25. Vyhláška č. 279/2009 Sb., o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.
 26. Vyhláška č. 373/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti.
 27. Vyhláška č. 17/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
 28. Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.
 29. Vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

Změny dalších zákonů:

 • Změna v části druhé zákona č. 521/2002 Sb., kterým se mění zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v části šestnácté zákona č. 186/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky.
 • Změna v části třetí zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
 • Změna v části třetí zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů).
 • Změna v části čtyřicáté páté zákona č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
 • Změna v části dvacáté osmé zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění.
 • Změna v části druhé zákona č. 212/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • Změna v části třetí zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a některé další zákony.
 • Změna v části desáté zákona č. 230/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a další související zákony.
 • Změna v části sedmdesáté osmé zákona č. 296/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
 • Změna v části čtvrté zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.
 • Změna v části druhé zákona č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních (zákon o lihu).
 • Změna v části třicáté sedmé zákona č. 124/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů a některé další zákony.
 • Změna v části dvacáté třetí zákona č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb.
 • Změna v části sto dvacáté deváté zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
 • Změna v části sto šesté zákona č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu.
 • Změna v části čtvrté zákona č. 292/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a další související zákony.
 • Změna v části druhé zákona č. 164/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v části druhé zákona č. 77/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů a další související zákony.
 • Změna v části druhé zákona č. 91/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna v části první zákona č. 221/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
 • Změna v části první zákona č. 288/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 • Změna v části šedesáté druhé zákona č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.
 • Změna v předmětu podnikání "Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií" v příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

Účinnost dnem 1.9.2012, s výjimkou ustanovení

 1. §11 odst. 5 a §15 odst. 1 až 5 a 7 až 14, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2013,
 2. §15 odst. 6, které nabývá účinnosti dnem 1.1.2017,
 3. části I přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, a části II přílohy č. 10 k tomuto zákonu, která nabývá účinnosti dnem 1.1.2018,
 4. bodu 1.5. části B přílohy č. 4, které nabývá účinnosti dnem 7.1.2013.