382/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 382/2015 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 12. 2015
Rozeslán dne 28. 12. 2015
Platnost od 28. 12. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení a) čl. I bod 32 nabývá účinnosti dne 1.7.2016, b) ustanovení čl. I body 9, 12, 13 a 26 nabývají účinnosti dne 1.7.2017 a c) ustanovení čl. I body 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bod 2 nabývají účinnosti dne 1.1.2021.
Novelizuje předpis 353/2003 Sb., 261/2007 Sb., 201/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §25, §29, §45 (změny),
  • bod 7.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §45 odst. 12 písm. b) – změny,
  • §48 (změny),
  • bod 9.změny s účinností od 1.7.2017
   • v §48 odst. 5 se číslo "9 265" nahrazuje číslem "8 515",
  • bod 10.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §48 odst. 5 (změny),
  • bod 12.změny s účinností od 1.7.2017
   • v §48 odst. 10 písm. a) se číslo "4 590" nahrazuje číslem "1 610",
  • bod 13.změny s účinností od 1.7.2017
   • v §48 odst. 10 písm. b) se číslo "4 590" nahrazuje číslem "2 190",
  • bod 14.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §48 odstavec 10 - nové znění,
  • §49 (změny),
  • bod 18.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §49 se odstavec 14 zrušuje,
  • §52a (změny),
  • bod 20.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §52a odst. 4 se číslo "15" nahrazuje číslem "14",
  • §53 (změny),
  • bod 22.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §53 odst. 1 se slova ", 8 a 14" nahrazují slovy "a 8",
  • §53 (další změny),
  • bod 24.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §53 odstavec 5 - nové znění,
  • §54 (změny),
  • bod 26.změny s účinností od 1.7.2017
   • v §54 odst. 3 se číslo "10 230" nahrazuje číslem "10 970",
  • §54 (další změny),
  • bod 28.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §54 se odstavce 3 a 4 zrušují,
  • §56 (změny),
  • bod 30.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §56 odst. 2 větě druhé (změny),
  • §57 (změny),
  • bod 32.změny s účinností od 1.7.2016
   • v §57 odstavec 5 - nové znění,
  • §58 (změny),
  • bod 34.změny s účinností od 1.7.2021
   • v §58 se odstavce 8 až 10 zrušují.

Čl. II - Přechodná ustanovení

 1. Pro daňové povinnosti u spotřební daně za zdaňovací období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 353/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 2. Uživatel, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyl minerální oleje uvedené v §45 odst. 3 písm. k) zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvobozené od daně za účelem dalšího prodeje, může tyto oleje prodávat osvobozené od daně nejdéle do 30. června 2016, pokud provede inventuru těchto minerálních olejů do 5 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Do 30. června 2016 nemusí být tyto minerální oleje odděleně skladovány, pokud jsou odděleně evidovány.

 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v části čtyřicáté páté čl. LXXII §2 odst. 1 písm. d) – změny,
  • bod 2.změny s účinností od 1.7.2021
   • v části čtyřicáté páté čl. LXXII §8 se odstavec 7 zrušuje,
  • v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d),
  • Dosavadní písmena d) až h) se označují jako písmena e) až i).
  • v části čtyřicáté sedmé čl. LXXIV §8 odst. 1 se vkládá nové písmeno a),
  • Dosavadní písmena a) a b) se označují jako písmena b) a c).
 • Změna zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • nadpis §19 zní: "Povinnost zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok",
  • §19 (další změny),
  • vkládají se nové §19a „Povinnost zajistit minimální množství biopaliv v průběhu kalendářního roku“ až §19e „Použití jistoty v případě nesplnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv za kalendářní rok“ včetně nadpisů,
  • §20, §21, §25, §32, §34 (změny).

Účinnost změn dnem 1.1.2016, s výjimkou

 1. ustanovení čl. I bodu 32, které nabývá účinnosti dnem 1.7.2016,
 2. čl. I bodů 9, 12, 13 a 26, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2017, a
 3. ustanovení čl. I bodů 7, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30 a 34 a čl. III bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.