337/2010 Sb. - Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
ikona P
Číslo předpisu 337/2010 Sb.
Částka 124
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 22. 11. 2010
Rozeslán dne 3. 12. 2010
Platnost od 3. 12. 2010
Účinnost od 3. 1. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení §6 odst. 2 nabývá účinnosti dne 3.12.2012.
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 355/2002 Sb., 509/2005 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 257/2011 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví

  1. specifické emisní limity a podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v přílohách č. 1 a 4 k této vyhlášce emitujících těkavé organické látky při procesech užívajících tyto látky (dále jen "zdroj"), kritéria určující plnění těchto podmínek a způsob zařazování zdrojů do jednotlivých kategorií,
  2. způsob nakládání s výrobky, které obsahují těkavé organické látky, a lhůty k dosažení těchto požadavků,
  3. zásady a náležitosti evidence a bilancování spotřeby těkavých organických látek a rozsah sledovaných údajů pro bilancování spotřeby těkavých organických látek a
  4. náležitosti a způsob zpracování plánu snížení emisí těkavých organických látek a skupiny zdrojů, pro které se tento plán zpracovává.

§8 - Přechodná ustanovení
Výrobky s omezeným obsahem těkavých organických látek uvedené v kategorii A části I přílohy č. 5 k této vyhlášce, které nesplňují nejvyšší přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek uvedené v tabulce A části II přílohy č. 5 k této vyhlášce stanovené k plnění od 1. ledna 2010, a které byly vyrobeny před tímto datem, mohou být uváděny na trh nejdéle do konce roku 2010.
§9 - Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

  1. Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
  2. Vyhláška č. 509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.

§10 - Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti jeden měsíc ode dne jejího vyhlášení (3.1.2011), s výjimkou ustanovení §6 odst. 2, které nabývá účinnosti dvacet čtyři měsíce ode dne jejího vyhlášení.