597/2006 Sb. - Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 597/2006 Sb.
Částka 188
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 12. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 31. 12. 2006
Platnost do 30. 8. 2012
Ruší předpis 350/2002 Sb., 60/2004 Sb., 429/2005 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 42/2011 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky.
Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení", uvedená v §4 odst. 1 až 4 nařízení.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
  2. Nařízení vlády č. 60/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.
  3. Nařízení vlády č. 429/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.

Účinnost 31.12.2006.