615/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 615/2006 Sb.
Částka 191
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 20. 12. 2006
Rozeslán dne 29. 12. 2006
Platnost od 29. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 30. 8. 2012
Ruší předpis 353/2002 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 475/2009 Sb., 294/2011 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy

  1. Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do jednotlivých kategorií zdrojů.
  2. Toto nařízení se nevztahuje na
    1. spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu,
    2. zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu.

Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.