92/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 92/2004 Sb.
Částka 30
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 1. 2004
Rozeslán dne 3. 3. 2004
Platnost od 3. 3. 2004
Účinnost od 3. 3. 2004
Poznámka k účinnosti Účinnost změn dnem vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 27, 29, 30, 50, 51, 64 až 80, 83, 88, 91, 92, 97 až 100, 102, 103, 113 a 125, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Změny v ustanoveních:

 • §1, §2 (změny),
 • bod 6. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • §2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4a), nové znění,
 • §3, §5 až §9 (změny),
 • bod 27. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §9 odst. 5 se slova "autorizovaná osoba (§15)" nahrazují slovy "osoba, která je držitelem platné autorizace podle §15 odst. 1 písm. b), nebo osoba oprávněná podle §15 odst. 14".
 • bod 29. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §9 odst. 6 se za slova "§15 odst. 1 písm. d)" doplňují slova "nebo je oprávněna podle §15 odst. 14 a 16".
 • bod 30. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §9 se na konci odstavce 7 doplňují slova "nebo osoba oprávněná podle §15 odst. 14 a 15".
 • §11 až §13, §15 (změny),
 • bod 50. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §15 se za odstavec 13 vkládají nové odstavce 14 až 18, včetně poznámky pod čarou č. 10a); dosavadní odstavec 14 se označuje jako odstavec 19.
 • bod 51. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §16 se doplňuje odstavec 5,
 • §17 až §19, §21 (změny),
 • body 64. až 80. (k §33) - účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • §23 až §24 (změny),
  • §25 až §28 se zrušují,
  • §29 (změny),
  • §30 se zrušuje,
  • §31 až §33 (změny),
 • §34, §35 (změny),
 • bod 83. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §39 odst. 1 se za slova "hlavy III" vkládají slova "tohoto zákona nebo z ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
 • §40 (změny),
 • bod 88. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §40 odst. 9 se za slova "uvedených v §23 až 33" vkládají slova "nebo v ustanoveních právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
 • bod 91. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §40 odst. 11 se slova "odst. 10" nahrazují slovy "odst. 4".
 • bod 92. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §40 se za odstavec 11 vkládá nový odstavec 12; dosavadní odstavce 12 až 16 se označují jako odstavce 13 až 17,
 • §42, §43 (změny),
 • body 97. až 100. (k §44 odst. 2) - účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • §43, §44 (změny),
 • §46 (změny),
 • bod 102. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §46 odst. 1 se na konci písmene o) doplňují slova "nebo právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
 • bod 103. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §46 odst. 2 se na konci písmene i) doplňují slova "tohoto zákona nebo ustanovení právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
 • §48 až §51 (změny),
 • bod 113. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • v §52 odst. 3 se za slova "podle hlavy III" vkládají slova "nebo podle právních předpisů Evropských společenství upravujících podmínky ochrany ozonové vrstvy Země13a)".
 • §53 až §55 (změny),
 • v příloze č. 1 (změny),
 • bod 125. - účinnost změny dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
  • Přílohy č. 4 až 8 se zrušují,
 • v příloze č. 9 a č. 10 (změny).

Důležité je i Přechodné ustanovení v čl. II novely.
Účinnost změn dnem vyhlášení (3.3.2004), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 27, 29, 30, 50, 51, 64 až 80, 83, 88, 91, 92, 97 až 100, 102, 103, 113 a 125, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.