91/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 91/2011 Sb.
Částka 34
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 3. 2011
Rozeslán dne 6. 4. 2011
Platnost od 6. 4. 2011
Účinnost od 21. 4. 2011
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 9, pokud jde o ustanovení §5 odst. 9 písm. c), nabývá účinnosti dne 1.7.2011 a ustanovení čl. I bodů 6, 10, 14, 19 až 23 a 25 nabývají účinnosti dne 1.1.2019.
Novelizuje předpis 86/2002 Sb., 311/2006 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 152/2017 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 až §3 (změny),
  • bod 6. - změny s účinností dnem 1.1.2019
   • v §3 odstavec 2 - nové znění,
  • §4 (změny),
  • vkládají se nové §4a "Registrace distributorů pohonných hmot" a §4b "Registr distributorů pohonných hmot" včetně nadpisů,
  • bod 9. - změny s účinností dnem 1.7.2011, pokud jde o ustanovení §5 odst. 9 písm. c)
   • v §5 se doplňuje odstavec 9 včetně poznámky pod čarou č. 15,
  • bod 10. - změny s účinností dnem 1.1.2019
   • v §5 odst. 9 se na konci písmene d) doplňuje slovo "a", na konci písmene e) se čárka a slovo "a" nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje,
  • §6, §7 (změny),
  • bod 14. - změny s účinností dnem 1.1.2019
   • v §7 odst. 2 písm. b) se slova "až f)" nahrazují slovy "a e)",
  • §7 (další změny),
  • §9 (změny),
  • body 19. až 23. - změny s účinností dnem 1.1.2019
   • bod 19. - v §9 odst. 4 se na konci písmene e) doplňuje slovo "nebo", na konci písmene f) se čárka a slovo "nebo" nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje,
   • bod 20. - v §9 odstavec 5 - nové znění,
   • bod 21. - v §9 odst. 10 písm. a) se slova ", odstavce 3 nebo odstavce 5 písm. a)" nahrazují slovy "nebo odstavce 3",
   • bod 22. - v §9 odst. 10 písm. b) se slova "nebo g)" zrušují,
   • bod 23. - v §9 odst. 10 písm. c) se slova "odstavce 5 písm. b)" nahrazují slovy "odstavce 5",
  • §10 (změny),
  • bod 25. - změny s účinností dnem 1.1.2019
   • v §10 odst. 4 písm. a) se slova "a e) až g)" nahrazují slovy ", e) a f)",
  • §10 (další změny),
  • §11 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Distributoři pohonných hmot, kteří zahájili svoji činnost přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni podat oznámení o zahájení činnosti podle §4a zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Změna v §3a odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 21.4.2011, s výjimkou ustanovení

 1. čl. I bodu 9, pokud jde o ustanovení §5 odst. 9 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1.7.2011, a
 2. čl. I bodů 6, 10, 14, 19 až 23 a 25, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2019.

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.