42/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 42/2011 Sb.
Částka 15
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 2. 2011
Rozeslán dne 28. 2. 2011
Platnost od 28. 2. 2011
Účinnost od 15. 3. 2011
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 597/2006 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší.
Změny v ustanoveních:

  • v §1 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie",
  • §2, §3 (změny),
  • v příloze č. 1, č. 3, č. 5 a č. 6 (změny).

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Nejpozději do 31. prosince 2014 se dosáhne imisního limitu pro PM2,5 stanoveného v části A tabulce č. 1 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Do té doby je tento imisní limit limitem cílovým.
  2. Dosažení cílového imisního limitu v městských pozaďových lokalitách podle §3 odst. 6 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. prosinci 2015.
  3. Dosažení poklesu klouzavé průměrné roční koncentrace PM2,5 podle §3 odst. 7 nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, je vyhodnocováno k 31. prosinci 2020.

Účinnost změn 15.3.2011.