279/2009 Sb. - Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů
ikona P
Číslo předpisu 279/2009 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 8. 2009
Rozeslán dne 31. 8. 2009
Platnost od 31. 8. 2009
Účinnost od 15. 9. 2009
Platnost do 31. 8. 2012
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva životního prostředí v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství upravuje a stanoví vzor žádosti o povolení k použití hydrochlorfluoruhlovodíků jako náhrady za halony, vzor evidenční knihy zařízení, způsob označení regulované látky a výrobku, který ji obsahuje, vzor oznámení a podávání zpráv, závazné postupy pro nakládání s regulovanými látkami, fluorovanými skleníkovými plyny nebo zařízeními obsahujícími tyto látky a rozsah požadovaných znalostí k znovuzískávání nebo zneškodňování regulovaných látek.
§10 - Přechodná ustanovení

  1. Požadavky podle §4 na označování zařízení nebo výrobků, které obsahují regulovanou látku a které byly uvedeny na trh do třiceti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky, musí být splněny k 1. dubnu 2010. Do té doby je možné používat označení podle předpisů platných do 1. února 2009.
  2. Závazné postupy pro kontrolu těsnosti chladicích okruhů zařízení obsahujících regulované látky podle §7 se budou používat od 1. ledna 2010. Do té doby se použijí závazné postupy podle předpisů platných do 1. února 2009.
  3. Pokud má provozovatel v době nabytí účinnosti této vyhlášky zpracovanou evidenční knihu podle předpisů platných do 1. února 2009, postačí, když vytvoří evidenční knihu chladicího zařízení a systému požární ochrany podle §3 a přílohy č. 2 k této vyhlášce do 1. ledna 2011.

Účinnost 15.9.2009.