292/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 292/2009 Sb.
Částka 90
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 10. 2009
Novelizuje předpis 455/1991 Sb., 86/2002 Sb., 353/2003 Sb., 695/2004 Sb., 261/2007 Sb., 37/2008 Sb., 274/2008 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 383/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3, §6, §12, §21, §22, §23, §28, §29, §31, §45 (rozsáhlé změny),
  • §48 až §50, §53 až §54, §57, §59, §60, §60a (změny),
  • vkládá se nový §116a "Zajištění daně z tabákových výrobků" včetně nadpisu,
  • §134e, §134p, §135b, §135g, §135h, §139 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bodu 1. až 10. novely.

 • Změna zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů.
  Změny v ustanoveních:
  • v čl. LXXII §8 se doplňuje odstavec 7,
  • v čl. LXXII §17 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Pokud je dodáván bioplyn osvobozený od daně, musí být tato skutečnost uvedena na daňovém dokladu.".
  • v čl. LXXII §18 se doplňuje odstavec 3, který zní:
   "(3) Pokud dodavatel nabývá bioplyn osvobozený od daně, vede odděleně evidenci bioplynu přiměřeně podle odstavců 1 a 2.".
 • Změna zákona č. 37/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a další zákony.
  Změny v ustanoveních:
  • v části první čl. I se bod 14 zrušuje.
  • v části páté čl. VIII se slova ", s výjimkou ustanovení čl. I bodu 14, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2010" zrušují.
 • Změna v §3a zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
 • Změna zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládá se nový §10a "Přechodné přidělování bezplatných povolenek v souvislosti s modernizací postupů výroby elektřiny" včetně nadpisu; dosavadní §10a se označuje jako §10b.
 • Změna zákona č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změny jsou provedeny v části dvanácté čl. XVIII bodě 8 a v části dvanácté čl. XIX bodě 1 (týkají se změn živnostenského zákona).

Účinnost změn 1.10.2009.