172/2010 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 172/2010 Sb.
Částka 60
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 4. 2010
Rozeslán dne 31. 5. 2010
Platnost od 31. 5. 2010
Účinnost od 1. 6. 2010
Platnost do 31. 8. 2012
Novelizuje předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 173/2010 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §3a a §40.

Čl. II . Přechodná ustanovení

  1. Za kalendářní rok 2010 se pro účely splnění povinnosti stanovené v §3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje období od 1. ledna 2010 do 31. května 2010.
  2. Za kalendářní rok 2010 se pro účely splnění povinnosti stanovené v §3a odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje období od 1. června 2010 do 31. prosince 2010.
  3. Hlášení o splnění povinnosti uvedení minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely nebo o splnění povinnosti dodání minimálního množství biopaliv na daňové území České republiky pro dopravní účely v pohonných hmotách uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie za kalendářní rok podle bodů 1 a 2 je osoba uvedená v §3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. povinna podat místně příslušnému celnímu úřadu k 31. lednu 2011.
  4. Pokud osoba uvedená v §3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. uvede v kalendářním roce uvedeném v bodu 1 do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely menší množství biopaliv, než je stanoveno v §3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., nebo v pohonných hmotách, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie, dodá na daňové území České republiky menší množství biopaliv pro dopravní účely, než je stanoveno v §3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., může chybějící množství biopaliv převést do plnění povinnosti v kalendářním roce uvedeném v bodu 2. V takovém případě se povinnost stanovená v §3a odst. 1 písm. e) a f) zákona č. 86/2002 Sb. v kalendářním roce podle bodu 2 o převedené množství navyšuje. Ustanovení §3a odst. 9 zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v tomto případě pro kalendářní rok uvedený v bodu 1 nepoužije.
  5. Pokud osoba uvedená v §3a odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb. překročí v kalendářním roce uvedeném v bodu 1 minimální množství biopaliv stanovené v §3a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 86/2002 Sb., může toto nadměrné množství biopaliv převést do plnění povinnosti v kalendářním roce uvedeném v bodu 2. Ustanovení §3a odst. 3 věty druhé zákona č. 86/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se v tomto případě nepoužije.

Účinnost změn 1.6.2010.