223/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
ikona P
Číslo předpisu 223/2009 Sb.
Částka 66
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 17. 6. 2009
Rozeslán dne 20. 7. 2009
Platnost od 20. 7. 2009
Účinnost od 28. 12. 2009
Novelizuje předpis 174/1968 Sb., 20/1987 Sb., 61/1988 Sb., 62/1988 Sb., 505/1990 Sb., 570/1991 Sb., 114/1992 Sb., 523/1992 Sb., 200/1994 Sb., 289/1995 Sb., 18/1997 Sb., 19/1997 Sb., 166/1999 Sb., 363/1999 Sb., 26/2000 Sb., 227/2000 Sb., 247/2000 Sb., 365/2000 Sb., 406/2000 Sb., 458/2000 Sb., 100/2001 Sb., 185/2001 Sb., 86/2002 Sb., 281/2002 Sb., 149/2003 Sb., 219/2003 Sb., 38/2004 Sb., 256/2004 Sb., 417/2004 Sb., 435/2004 Sb., 563/2004 Sb., 108/2006 Sb., 179/2006 Sb., 183/2006 Sb., 309/2006 Sb., 312/2006 Sb.
Novelizován předpisem 201/2012 Sb., 297/2016 Sb., 170/2018 Sb., 541/2020 Sb., 250/2021 Sb., 283/2021 Sb., 250/2023 Sb.
Anotace

Změna některých (36) zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb.
Změny:

 • Změna v §6a zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §5 a §35 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v zákoně č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §3a.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §19 (změny),
  • §20 "Střediska kalibrační služby" - nové znění.

Čl. X - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §2 a §3 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §45i a §67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §5 odst. 11 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

Čl. XV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
 • Změna v §44 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §9, §10, §14, §15 a §16 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XX - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §2, §10, a §12 až §14 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní.

Čl. XXII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §64 odst. 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Změna v §23, §30 a §37 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXIX - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §2 a §4 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §6, §6b a §7 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §9 a §10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Čl. XXXVII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XXXIX - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §7 (změny),
  • vkládá se nový §7a.

Čl. XLI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §15 a §55 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §2, §7, §11 a §12 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí, včetně práv a povinností s nimi souvisejících, podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §22 a §23 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. XLVII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §17 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IL - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §15, §16 a §26 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LI - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna v §4, §5, §7 a §57 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §198 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LIV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6, §8, §14, §60, §61 (změny),
  • vkládá se nový §61a,
  • §62 (změny).

Čl. LVI - Přechodné ustanovení
Řízení o povolení ke zprostředkování zaměstnání, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 • Změna v §25 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Čl. LVIII - Přechodné ustanovení
Akreditace vzdělávací instituce udělené podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti v rozsahu a za podmínek, za kterých byly uděleny.

 • Změna v §84 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Změna v §10 až §12 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §143 a §144 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. LXIII - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Změna zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §8a.

Čl. LXV - Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončená se dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 28.12.2009.