205/2009 Sb. - Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 205/2009 Sb.
Částka 60
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 23. 6. 2009
Rozeslán dne 3. 7. 2009
Platnost od 3. 7. 2009
Účinnost od 18. 7. 2009
Platnost do 31. 8. 2012
Ruší předpis 356/2002 Sb., 363/2006 Sb., 570/2006 Sb.
Provádí předpis 86/2002 Sb.
Novelizován předpisem 17/2010 Sb.
Zrušen předpisem 201/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).
Předmět úpravy

 1. Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se stanoví
  1. obecné emisní limity znečišťujících látek a jejich stanovených skupin,
  2. rozsah a způsob měření emisí znečišťujících látek u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a jejich vyhodnocování,
  3. zjišťování množství znečišťujících látek výpočtem, postup výpočtu a emisní faktory,
  4. měření účinnosti spalování u malých spalovacích zdrojů včetně množství a rozsahu vypouštěných látek,
  5. přípustná tmavost kouře a způsob jejího zjišťování,
  6. podmínky a požadavky pro vydání rozhodnutí o autorizaci podle zákona a seznam metod a postupů, u kterých je podle §15 odst. 3 písm. f) zákona vyžadována akreditace,
  7. náležitosti žádosti o povolení a závazné stanovisko podle §17 zákona,
  8. náležitosti, forma a postup vedení provozní evidence zdrojů a zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů a jejího ohlašování,
  9. náležitosti, forma a postup zpracování provozního řádu,
  10. náležitosti, forma a postup při hlášení havárií na zdrojích.
 2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se:

 1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.
 2. Vyhláška č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.
 3. Vyhláška č. 570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.

Účinnost 18.7.2009.