415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
ikona P
Číslo předpisu 415/2012 Sb.
Částka 151
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 11. 2012
Rozeslán dne 30. 11. 2012
Platnost od 30. 11. 2012
Účinnost od 1. 12. 2012
Provádí předpis 201/2012 Sb.
Novelizován předpisem 155/2014 Sb., 406/2015 Sb., 171/2016 Sb., 452/2017 Sb., 190/2018 Sb., 216/2019 Sb., 265/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Předmět úpravy

 1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a stanovuje
  1. intervaly, způsob a podmínky zjišťování úrovně znečišťování měřením a výpočtem, způsob vyhodnocení výsledků zjišťování úrovně znečišťování a způsob zjišťování a vyhodnocení plnění tmavosti kouře,
  2. obecné emisní limity, specifické emisní limity, způsob výpočtu emisních stropů a technické podmínky provozu stacionárních zdrojů a způsob vyhodnocování jejich plnění,
  3. způsob stanovení počtu provozních hodin,
  4. požadavky na kvalitu paliv, požadavky na způsob prokazování jejich plnění a formát a rozsah ohlašování splnění těchto požadavků,
  5. požadavky na výrobky s obsahem těkavých organických látek,
  6. náležitosti provozní evidence a souhrnné provozní evidence, provozního řádu, odborného posudku, rozptylové studie, protokolu o jednorázovém měření emisí,
  7. způsob uplatnění kompenzačních opatření a minimální hodnoty příspěvku stacionárního zdroje k úrovni znečištění.
 2. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.

Účinnost 1.12.2012.