314/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 314/2006 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 22. 6. 2006
Platnost od 22. 6. 2006
Účinnost od 22. 6. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 19, 20, 21 a 32 nabývají účinnosti dne 1.1.2007 a ustanovení čl. I bodů 5, 12 a 33 nabývají účinnosti dne 1.4.2007.
Platnost do 31. 12. 2020
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 185/2001 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.
Zrušen předpisem 541/2020 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 2. č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §10 (změny),
  • vkládá se nový §10a včetně poznámky pod čarou č. 15a,
  • bod 5. - změna s účinností od 1.4.2007
   • v §12 odst. 3 se za slova "provozovatelem zařízení podle §14 odst. 2" vkládají slova "nebo provozovatelem zařízení podle §33b odst. 1 písm. b)",
  • §14, §25, §31, §32 (změny),
  • bod 12. - změna s účinností od 1.4.2007
   • vkládají se nové §33a a §33b "Povinnosti pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů" včetně nadpisu,
  • §36 až §37a (změny),
  • bod 19. - změna s účinností od 1.1.2007
   • v §37b se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h),
  • bod 20. - změna s účinností od 1.1.2007
   • v §37b odst. 2 se za slova "evidence převzatých autovraků" vkládají slova "včetně informačního systému sledování toků vybraných autovraků",
  • bod 21. - změna s účinností od 1.1.2007
   • v §37c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j),
  • §37c (další změny),
  • §37i, §38, §66 (změny),
  • §69 - nové znění,
  • §71 (změny),
  • vkládá se nový §77a "Policie České republiky" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 48b a 48c,
  • bod 32. - změna s účinností od 1.1.2007
   • v §78 odst. 2 se na konci textu písmene p) doplňují slova "a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem",
  • bod 33. - změna s účinností od 1.4.2007
   • v §79 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e).
 • Změna v §181e zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem vyhlášení (22.6.2006), s výjimkou ustanovení čl. I bodů 19, 20, 21 a 32, která nabývají účinnosti dnem 1.1.2007 a čl. I bodů 5, 12 a 33, které nabývají účinnosti dnem 1.4.2007.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.