45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
ikona P
Číslo předpisu 45/2013 Sb.
Částka 20
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 30. 1. 2013
Rozeslán dne 25. 2. 2013
Platnost od 25. 2. 2013
Účinnost od 1. 8. 2013
Poznámka k účinnosti Ustanovení §39 až 43, §44 odst. 2, §47 odst. 1, 2, 3 a 6, §48 odst. 2 a §49 písm. f) nabývají účinnosti dne 1.4.2013, ustanovení §52 bodu 1 a §53 nabývají účinnosti dne 1.5.2013 a ustanovení §52 bodů 2 a 4 až 8 a §55 bodů 1 až 5, 9, 10, 13 a 14 nabývají účinnosti dne 25.2.2013.
Novelizuje předpis 141/1961 Sb., 99/1963 Sb., 549/1991 Sb., 209/1997 Sb., 120/2001 Sb., 265/2001 Sb., 218/2003 Sb., 108/2006 Sb., 182/2006 Sb., 41/2009 Sb.
Ruší předpis 204/2006 Sb., 241/2006 Sb., 237/2007 Sb.
Novelizován předpisem 77/2015 Sb., 56/2017 Sb., 220/2021 Sb., 261/2021 Sb., 130/2022 Sb.
Prováděn předpisem 119/2013 Sb., 225/2013 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament České republiky přijal nový zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů).
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

 1. práva obětí trestných činů,
 2. poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů státem a
 3. vztahy mezi státem a subjekty, které poskytují služby obětem trestných činů.

Zrušovací ustanovení
Zrušují se
(s účinností od 1.8.2013):

 1. Zákon č. 204/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 265/2001 Sb.
 2. Vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.
 3. Vyhláška č. 237/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 241/2006 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.

Účinnost:
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.8.2013), s výjimkou ustanovení

 1. §39 až §43, §44 odst. 2, §47 odst. 1, 2, 3 a 6, §48 odst. 2 a §49 písm. f), které nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.4.2013),
 2. §52 bodu 1 a §53, které nabývají účinnosti dnem 1.5.2013,
 3. §52 bodů 2 a 4 až 8 a §55 bodů 1 až 5, 9, 10, 13 a 14, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (25.2.2013).

Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.

Změny dalších zákonů:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §43 (změny),
  • §44a se zrušuje,
  • §46, §47, §48 (změny),
  • §50 - nové znění,
  • §51 (změny),
  • §51a - nové znění,
  • §51b, §55, §65, §67, §70a, §73, §73b, §77a (změny),
  • v části první hlavě čtvrté se doplňuje nový oddíl osmý "Předběžná opatření" (§88b až §88o) včetně nadpisu,
  • §101 (změny),
  • v §102 odst. 1 větě první, §104a odst. 5 větě první, §104b odst. 7 větě druhé a v §104c odst. 3 větě čtvrté se slovo "patnáct" nahrazuje slovem "osmnáct".
  • §102 (další změny),
  • vkládá se nový §103a "Informace o nebezpečném obviněném a odsouzeném" včetně nadpisu,
  • §104a, §146a, §154, §160, §166, §196, §201, §202 (změny),
  • vkládá se nový §212a,
  • §321, §333a, §353, §357 (změny).
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.8.2013 s výjimkami popsanými v textu).
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. - změna s účinností od 1.5.2013
   • v §175 odst. 1 věta první zní: "Předloží-li žalobce v prvopisu směnku nebo šek, o jejichž pravosti není důvodu pochybovat, a další listiny nutné k uplatnění práva, vydá na jeho návrh soud směnečný (šekový) platební rozkaz, v němž žalovanému uloží, aby do 15 dnů zaplatil požadovanou částku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal námitky, v nichž musí uvést vše, co proti platebnímu rozkazu namítá.".
  • bod 2. - změna s účinností od 25.2.2013
   • v §252 odst. 4 písm. a) se slova "prodejem podniku (jeho části)" nahrazují slovy "postižením podniku".
  • §265 (změny),
  • bod 4. až 8. - změna s účinností od 25.2.2013
   • bod 4. - v §267a odst. 1 se slova "nemovitostí a podniku" nahrazují slovy "správou nebo prodejem nemovitostí nebo postižením podniku".
   • bod 5. - v §275 odst. 1 se slova "výkazy nedoplatků" nahrazují slovy "jiný exekuční titul" a v §275 odst. 3 se slova "výkaz nedoplatků" nahrazují slovy "jiný exekuční titul".
   • bod 6. - v §315 odst. 1 se slova "§314b odst. 1 a 3" nahrazují slovy "§314c odst. 1 a 3".
   • bod 7. - v §320ab odst. 1 se slova "§320a" nahrazují slovy "§320aa".
   • bod 8. - v §330a odst. 2 písm. a) se slova "trvalé bydliště" nahrazují slovy "adresu místa trvalého pobytu".
  • §331, §331a, §332, §337c, §338d, §338ze (změny).

§53 - Přechodné ustanovení (s účinností od 1.5.2013)
Proti směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu, který byl vydán v období od 1. května 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, lze podat námitky nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Byl-li však takový směnečný (šekový) platební rozkaz doručen po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, lze námitky podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 • Změna v §11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (s účinností od 1.8.2013 s výjimkami popsanými v textu).
  Změny v ustanoveních:
  • bod 1. až 5. - změna s účinností od 25.2.2013
   • bod 1. - v §33d odst. 1 se slovo "provedení" zrušuje.
   • bod 2. - v §40 odst. 1 písmeno e) zní:
    "e) vykonatelné rozhodnutí a jiný exekuční titul orgánu veřejné moci,".
   • bod 3. - v §40 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
    Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno f).
   • bod 4. - v §41 se slova "e), f) a g)" nahrazují slovy "e) a f)".
   • bod 5. - v §43a odst. 2 se slova "návrh oprávněného na nařízení exekuce" nahrazují slovy "exekuční návrh".
  • v §44a odst. 2 a 3, §46 odst. 6 větě čtvrté a §69a odst. 1 se slova "§47 odst. 4" nahrazují slovy "§47 odst. 5",
  • §46, §47 (změny),
  • bod 9. - změna s účinností od 25.2.2013
   • v §49 odst. 1 písm. f) se za slovo "prodána" vkládají slova "nebo postižena správou" a za slovo "prodejem" se vkládají slova "nebo správou",
  • bod 10. - změna s účinností od 25.2.2013
   • v §49 odst. 1 písm. g) se slovo "prodán" nahrazuje slovem "postižen",
  • §54, §69a (změny),
  • bod 13. - změna s účinností od 25.2.2013
   • v §120 odst. 1 se slova "odst. 4" nahrazují slovy "odst. 7" a slova "odst. 5" se nahrazují slovy "odst. 8".
  • bod 14. - změna s účinností od 25.2.2013
   • v §124c odst. 1 písm. l) se za slovo "poruší" vkládají slova "povinnosti stanovené v".
 • Změna v §167, §173, §227, §248, §283 a §305 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v zákoně č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů se část první (§1 až §14f) zrušuje.
 • Změna v zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů, kde se část osmá (změna zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti) zrušuje.
 • Změna v §54 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
 • Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 54 - nové znění,
  • §82 (změny).
 • Změna v zákoně č. 41/2009 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku, kde se část třicátá čtvrtá (změna zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti) zrušuje.