135/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím
ikona P
Číslo předpisu 135/2006 Sb.
Částka 46
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 3. 2006
Rozeslán dne 14. 4. 2006
Platnost od 14. 4. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 99/1963 Sb., 100/1988 Sb., 114/1988 Sb., 283/1991 Sb.
Novelizován předpisem 29/2007 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb.
Anotace

Změny některých zákonů v oblasti ochrany před domácím násilím.
Změny:

 • Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • vkládají se nové §21a "Oprávnění rozhodnout o vykázání ze společného obydlí a zákazu vstupu do něj" až §21d včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 8f) až 8i),
  • §42k (změny),
  • vkládá se nový §42n "Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s vykázáním ze společného obydlí a zákazem vstupu do něj" včetně nadpisu.
 • Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §52, §74, §75a až §75c (změny),
  • vkládá se nový §76b včetně poznámky pod čarou č. 33c; dosavadní §76b až §76f se označují jako §76c až §76g,
  • v přečíslovaných ustanoveních §76c a §76d (změny),
  • §77, §89 (změny),
  • vkládá se nový §273b "Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným" včetně nadpisu.
 • Změna v §171 odst. 1 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde se na konci písmene d) slovo "nebo" zrušuje a za písmeno d) se vkládá nové písmeno e).
 • Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §73 (změny),
  • vkládají nové §74a "Pomoc osobám ohroženým násilím" a §74b včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 50a.
 • Změna v §3, §45 a §46 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.1.2007.