253/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 253/2006 Sb.
Částka 81
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 4. 2006
Rozeslán dne 2. 6. 2006
Platnost od 2. 6. 2006
Účinnost od 1. 7. 2006
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 269/1994 Sb., 120/2001 Sb., 218/2003 Sb., 279/2003 Sb., 539/2004 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §39, §42, §47 (změny),
  • nadpis hlavy čtvrté (od §67) zní:
   "Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot",
  • §76 (změny),
  • v hlavě čtvrté nadpis oddílu třetího (od §78) zní:
   "Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti a jiné majetkové hodnoty",
  • §79a, §79c (změny),
  • vkládají se nové §79d "Zajištění nemovitosti" až §79f "Zajištění náhradní hodnoty" včetně nadpisů,
  • Nadpis §80 až §81a zní:
   "Vrácení a další nakládání s věcí a jinou majetkovou hodnotou",
  • vkládá se nový §81a,
  • §146a, §348 (změny),
  • §349 - nové znění,
  • §349b "Výkon trestu propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo výkon propadnutí náhradní hodnoty" včetně nadpisu - nové znění,
  • §358 - nové znění,
  • §384, §388, §397, §405, §406, §411, §412, §420 (změny),
  • nadpis §441 zní:
   "Zajištění a předání věcí, zajištění jiné majetkové hodnoty a zajištění majetku",
  • §441 (změny),
  • v části čtvrté hlavě dvacáté páté se vkládá nový oddíl osmý, který včetně nadpisu zní:
   "Oddíl osmý
   Zvláštní ustanovení o uznávání a výkonu rozhodnutí o zajištění majetku nebo důkazního prostředku mezi členskými státy Evropské unie (§460a až §460n),
  • §470 se zrušuje.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Řízení v České republice o zajištění majetku nebo důkazního prostředku v jiném členském státě Evropské unie, nebo řízení o uznání příkazu k zajištění majetku nebo důkazního prostředku na území České republiky, který vydal justiční orgán jiného členského státu Evropské unie, zahájená a neskončená před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle oddílu osmého hlavy dvacáté páté.

 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §27, §35 (změny),
  • §55 "Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty" včetně nadpisu - nové znění,
  • §56 (změny),
  • vkládá se nový §56a "Propadnutí náhradní hodnoty" včetně nadpisu,
  • §71 (změny),
  • §73 "Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty" včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §73a "Zabrání náhradní hodnoty" a §73b včetně nadpisu,
  • §89 (změny),
  • v §124 odst. 1, §141, §145 odst. 1, §145a odst. 1, §149, §150 odst. 1, §152 odst. 1 a 2, §178a odst. 1 a 2, §185 odst. 1, §188 odst. 1, §194, §194a odst. 1, §205 odst. 1 a 2, §247 odst. 1, §248 odst. 1, §249b, §250 odst. 1, §250a odst. 1, §257 odst. 1, §257a odst. 1 a §258 se slova "propadnutím věci" nahrazují slovy "propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty",
  • v §171 odst. 2 písm. a), §248 odst. 1, §251 odst. 1 písm. a) a b) a §252 odst. 1 se za slovo "věc" vkládají slova "nebo jinou majetkovou hodnotu",
  • §252, §252a (změny).
 • Změna zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Nadpis části první zní:
   "Výkon rozhodnutí o zajištění majetku a správa zajištěného majetku, věcí a jiných majetkových hodnot",
  • §1 "Obecná ustanovení" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 až 1e - nové znění,
  • §5, §7, §8, §10 (změny).
 • Změna v §21 a §54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).
 • Změna zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • vkládá se nový §9a "Evidence podmíněného odložení návrhu na potrestání" včetně nadpisu,
  • §10 (změny).
 • Změna v §76a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
 • Změna v článku II zákona č. 539/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Účinnost změn 1.7.2006.