362/2003 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
ikona P
Číslo předpisu 362/2003 Sb.
Částka 121
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 9. 2003
Rozeslán dne 31. 10. 2003
Platnost od 31. 10. 2003
Účinnost od 1. 1. 2007
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 32/1957 Sb., 140/1961 Sb., 65/1965 Sb., 88/1968 Sb., 174/1968 Sb., 50/1976 Sb., 29/1984 Sb., 200/1990 Sb., 283/1991 Sb., 463/1991 Sb., 582/1991 Sb., 143/1992 Sb., 186/1992 Sb., 279/1992 Sb., 555/1992 Sb., 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 13/1993 Sb., 26/1993 Sb., 326/1993 Sb., 40/1994 Sb., 153/1994 Sb., 154/1994 Sb., 33/1995 Sb., 117/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 113/1997 Sb., 111/1998 Sb., 221/1999 Sb., 155/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 460/2000 Sb., 265/2001 Sb., 309/2002 Sb.
Novelizován předpisem 186/2004 Sb., 281/2004 Sb., 359/2004 Sb., 626/2004 Sb., 253/2005 Sb., 254/2005 Sb., 530/2005 Sb., 545/2005 Sb., 112/2006 Sb., 186/2006 Sb., 189/2006 Sb., 264/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb., 274/2008 Sb., 41/2009 Sb., 332/2014 Sb., 320/2015 Sb., 250/2016 Sb.
Anotace

Změna některých zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
V souvislosti s přijetím zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů jsou provedeny následující změny v těchto zákonech:

 • v §2 a §5 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.
 • v zákonu č. 32/1957 Sb. , o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4, §7, §8 (změny),
  • §15 se zrušuje,
  • §16, §20, §21, §26, §31 a §34 (změny).
 • v zákonu č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §47, §48, §89, §90, §97, §288a.
 • v zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá nový §5a, který zní:

"§5a
Tento zákon se nevztahuje na služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů.".

 • v §33 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění.
 • v §3 odst. 2 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
 • v §139b odst. 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 • v §54 odst. 4, §55 a §56 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • v §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
 • v §3, §56 až §58 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • v §6 odst. 1 písm. b) zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
 • v §18, §36, §38 a §82 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
 • v §2, §9, §11, §13, §21 a §23 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
 • v zákonu č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §4 (změny),
  • vkládá se nový §10b.
 • v zákonu č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §25 (změny),
  • §26 a §27 se zrušují.
 • v §4 a §6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • v §3 odst. 1 písm. c) bodě 8 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • v zákoně č. 590/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, se článek VI (změny zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v části druhé článku V zákona č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se slova "a náměstci ředitele Bezpečnostní informační služby České republiky" zrušují.
 • v zákonu č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4, §9, §10, §12 (změny),
  • §13 se zrušuje,
  • §15 až §19c se včetně poznámky pod čarou č. 5) zrušují.
 • v zákoně č. 26/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících, se články II až IV (změny zákona č. 186/1992 Sb.), a článek VII (ustanovení o zřízení Vojsk MV ČR) zrušují.
 • v zákoně č. 326/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie, se článek III (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 40/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se článek II (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v §17 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky. v zákonu č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §3 se zrušuje,
  • §22 až §146a se včetně poznámek pod čarou č. 8) až 28) a 30) zrušují,
  • §148 (změny).
 • v zákoně č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se článek I (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v §5 a §68 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
 • v zákoně č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů se článek XVI (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v §5 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. v zákoně č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se články XIII (změna zákona č. 186/1992 Sb.) a XIV (změna zákona č. 154/1994 Sb.) zrušují.
 • v zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (změny),
  • Hlava šestá (§25 až §27) se včetně nadpisu zrušuje.
 • v §5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • v zákoně č. 113/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů se v článku VI body 1 až 3 zrušují.
 • v zákonu č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §94 (změny),
  • Část čtrnáctá (změna zákona č. 186/1992 Sb.) se zrušuje.
 • v §143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
  v zákoně č. 155/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se části pátá (změna zákona č. 186/1992 Sb.) a šestá (změna zákona č. 154/1994 Sb.) zrušují.
 • v zákonu č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2 (změny),
  • §10 až §18 se zrušují,
  • §21 až §24 se zrušují,
  • §25 (změny).
 • v §83 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se za slovo "pro" vkládají slova "Úřad pro zahraniční styky a informace a".
 • v zákoně č. 460/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se článek II (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se část pátá (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.
 • v zákoně č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), se část čtyřicátá třetí (změna zákona č. 186/1992 Sb.) zrušuje.

Účinnost změn 1.1.2005.