587/2004 Sb. - Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
ikona P
Číslo předpisu 587/2004 Sb.
Částka 201
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 29. 11. 2004
Platnost od 29. 11. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §1 a §3 odst. 1 nabývají účinnosti 1.12.2004.
Novelizuje předpis 140/1961 Sb., 141/1961 Sb., 2/1969 Sb., 118/1995 Sb., 223/1999 Sb., 132/2000 Sb., 259/2002 Sb., 320/2002 Sb.
Ruší předpis 94/1990 Sb., 18/1992 Sb., 372/1992 Sb., 85/1993 Sb., 135/1993 Sb., 167/1994 Sb., 588/2002 Sb.
Novelizován předpisem 41/2009 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Parlament ČR přijal nový zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů.
Zákon provádí následující opatření ve věcech civilní služby:

 1. Občanům, kteří ke dni 22. prosince 2004 vykonávají podle zvláštního právního předpisu civilní službu, končí její výkon tímto dnem a nevykonaná část civilní služby se promíjí.
 2. Občanům, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu povinni vykonat civilní službu a ke dni 22. prosince 2004 nebyli k jejímu výkonu povoláni nebo k jejímu výkonu nenastoupili, a občanům, kterým byl podle zvláštního právního předpisu výkon civilní služby přerušen nebo odložen, se nevykonaná civilní služba nebo její nevykonaná část dnem 22. prosince 2004 promíjí.

Účinnost dnem 1.1.2005, s výjimkou §1 a §3 odst. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. prosince 2004.
Změny dalších předpisů:

 • Změna zákona č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. XVIII zrušuje.
 • Změna zákona č. 223/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, kde se čl. III zrušuje.
 • Změna zákona č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. XIV zrušuje.
 • Změna zákona č. 259/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony, kde se čl. II zrušuje.
 • Změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, kde se čl. XLVII zrušuje.
 • Změna v §328 a 340 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • V části druhé v nadpisu hlavy jedenácté se slova "a proti civilní službě" zrušují.
  • V části druhé hlavě jedenácté se oddíl druhý (§272a až §272e) včetně nadpisu zrušuje.
 • Změna v §9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde se slova " , civilní službu" zrušují.

Zrušují se:

 1. Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
 2. Zákon č. 135/1993 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
 3. Zákon č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě.
 4. Nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.
 5. Nařízení vlády č. 85/1993 Sb., kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.
 6. Nařízení vlády č. 588/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby, ve znění nařízení vlády č. 85/1993 Sb.
 7. Nařízení vlády č. 167/1994 Sb., kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany.

Účinnost změn 1.1.2005.