354/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 354/2004 Sb.
Částka 115
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 4. 5. 2004
Rozeslán dne 8. 6. 2004
Platnost od 8. 6. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé čl. II bodu 2 nabývá účinnosti dnem 8.6.2004.
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 219/1995 Sb., 95/1999 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb., 323/2016 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Nové znění §17 devizového zákona.
 • Změna zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje,
  • bod 2. v §18a odst. 1 větě první se za slovo "obec" vkládá čárka a slova "nebo krajský úřad" se nahrazují slovy "kraj nebo stát" - účinnost změny 8.6.2004.
 • Změna v §4, §15 a §19 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou části druhé čl. II bodu 2, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení (8.6.2004).
Naše poznámka:
Tato částka Sbírky zákonů byla rozeslána dne 8. června 2004.
Stanovení účinnosti novely dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost (1.5.2004) tedy zásadně odporuje ustanovení §3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, podle kterého u právního předpisu lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení (v daném případě tedy dnem 8. června 2004).
Budeme sledovat, zda jde pouze o překlep v textu Sbírky zákonů nebo opět o zhovadilost zákonodárce a jeho nerespektování norem, které sám v minulosti přijal.