94/2005 Sb. - Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/99 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/91 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/92 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/97 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 94/2005 Sb.
Částka 28
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 1. 2005
Rozeslán dne 28. 2. 2005
Platnost od 28. 2. 2005
Účinnost od 28. 2. 2005
Poznámka k účinnosti Ustanovení §2 nabývá účinnosti dne 1.1.2006.
Novelizuje předpis 252/1997 Sb., 95/1999 Sb., 482/2004 Sb.
Ruší předpis 77/1969 Sb., 175/1982 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Nový zákon Parlamentu.
Zákonem Parlamentu ČR se dnem 1.1.2006 zrušuje Státní fond pro zúrodnění půdy.
Tímto dnem přecházejí práva a povinnosti Fondu, trvající k tomuto dni, včetně práv a závazků z nedokončených sporů ve správním, soudním, popřípadě rozhodčím řízení, na Českou republiku, zastoupenou Ministerstvem zemědělství.
Dnem 1. ledna 2006 se s majetkem, s nímž byl do tohoto dne příslušný hospodařit Fond, stává příslušným hospodařit podle zvláštního právního předpisu ministerstvo.

Zrušuje se (s účinností od 1.1.2006):

  1. Zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.
  2. Zákon č. 175/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy.
  3. Část šestá zákona č. 482/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
  • Změna v §12 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.
  • Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, kde se vkládá se nový §4b včetně poznámky pod čarou č. 5d.

Účinnost změn dnem 28.2.2005, s výjimkou ustanovení §2 (zrušovací uistanovení), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.