185/2016 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 185/2016 Sb.
Částka 70
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 5. 2016
Rozeslán dne 13. 6. 2016
Platnost od 13. 6. 2016
Účinnost od 1. 8. 2016
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. IV body 1 až 7, 9, 10, 14, 15 a 18 až 21 a čl. V nabývají účinnosti dne 1.7.2018.
Novelizuje předpis 92/1991 Sb., 229/1991 Sb., 219/2000 Sb., 139/2002 Sb., 503/2012 Sb.
Ruší předpis 218/2014 Sb., 65/2016 Sb.
Novelizován předpisem 135/2018 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §2 (změny),
  • §3 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • vkládá se nový §3a,
  • §4, §6 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou,
  • §7 (změny),
  • v poznámce pod čarou č. 18 (změny),
  • §8 (změny),
  • §10 „Převod zemědělského pozemku na žádost obce, kraje, jeho oprávněného uživatele nebo vlastníka stavby, která se na pozemku nachází“ včetně nadpisu - nové znění,
  • vkládají se nové §10a „Převod zemědělského pozemku na žádost zřizovatele trvalého porostu“ až §10c „Převod zemědělských pozemků při souběhu žádostí“ včetně nadpisů,
  • §11 se včetně nadpisu zrušuje,
  • §12 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 24 - nové znění,
  • §12 (další rozsáhlé změny),
  • §13 „Prodej nemovité věci ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku“ včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 - nové znění,
  • §14 až §16 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 30 - nové znění,
  • §17, §19, §21 (změny).

Důležitá jsou i „Přechodná ustanovení“ uvedená v Čl. II, bodu 1. až 4. novely.

Čl. III - Zrušovací ustanovení 

 • Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • Body 1. až 7. - změny s účinností od 1.7.2018
   • tyto změny se týkají ustanovení §11, §11a, §12, §13, §14a,
  • §15 (změny),
  • bod 9. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §15 se odstavec 7 zrušuje, dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8,
  • bod 10. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §16 odstavec 1 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou,
  • §17 (rozsáhlé změny),
  • bod 14. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §17 odst. 3 se písmeno b) zrušuje; dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena b) až d),
  • bod 15. - změny s účinností od 1.7.2018
   • v §17 odst. 3 písm. d) se slova "a nelze je použít jako pozemky náhradní" zrušují,
  • Body 18. až 21. - změny s účinností od 1.7.2018
   • tyto změny se týkají ustanovení §18a a §20,
  • §24 (změny),
  • vkládá se nový §33d „Společné ustanovení“ včetně nadpisu.

Důležitá jsou i „Přechodná ustanovení“ uvedená v Čl. V bodu 1. až 3. novely (nabývají účinnost od 1.7.2018).

 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §5 (změny),
  • §5a se zrušuje,
  • §9 až §12, §19 (změny).
 • Změna v §10a odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, kde se písmeno f) zrušuje.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §19b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, kde se doplňuje odstavec 6.

Účinnost změn prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení (1.8.2016), s výjimkou ustanovení čl. IV bodů 1 až 7, 9, 10, 14, 15 a 18 až 21 a čl. V, která nabývají účinnosti dnem 1.7.2018.
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.