342/2005 Sb. - Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
ikona P
Číslo předpisu 342/2005 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 28. 7. 2005
Rozeslán dne 13. 9. 2005
Platnost od 13. 9. 2005
Účinnost od 13. 9. 2005
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 65/1965 Sb., 283/1992 Sb., 338/1992 Sb., 357/1992 Sb., 586/1992 Sb., 89/1995 Sb., 111/1998 Sb., 95/1999 Sb., 250/2000 Sb., 130/2002 Sb., 148/2003 Sb.
Novelizován předpisem 362/2007 Sb., 503/2012 Sb., 340/2013 Sb., 344/2013 Sb.
Anotace

Novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.
Změny:

 • Změna zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky.
  Změny v ustanoveních:
  • §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §5, §6, §8, §10, §11 (změny),
  • §12 včetně poznámky pod čarou č. 2 - nové znění,
  • Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje,
  • §13 (změny),
  • §14, §15 a §17 se zrušují,
  • vkládá nový §20a.

Čl. II novely:
Funkční období osob vykonávajících ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů funkci předsedy Akademie věd České republiky, člena Akademického sněmu, člena Akademické rady nebo člena Vědecké rady Akademie věd České republiky není tímto zákonem dotčeno.
Čl. III
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá ze zákonů jej měnících.

 • Změna v §2 až §4, §8 až §11, §15, §17, §18, §21, §27, §28, §31 a §36 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §9 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde se doplňuje písmeno x) včetně poznámky pod čarou č. 53b.
 • Změna v §4, §18 a §20 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4 a §5 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §2 odst. 1 písm. k) zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), kde se za slova "pověřenou osobou příspěvková organizace" vkládají slova "nebo veřejná výzkumná instituce".
 • Změna v §23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f) včetně poznámky pod čarou č. 16b.
 • Změna v §5 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde se za slova "vysokých škol," vkládají slova "ředitelů veřejných výzkumných institucí,".
 • Změna zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §18 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 7a - nové znění,
  • §40, §83, §95 (změny),
  • v příloze č. 2 k zákonu (změny).

Účinnost změn 13.9.2005.