280/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/91 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 280/2013 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 21. 8. 2013
Rozeslán dne 10. 9. 2013
Platnost od 10. 9. 2013
Účinnost od 1. 10. 2013
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 289/1995 Sb., 139/2002 Sb., 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,
 2. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.
  Změny v ustanoveních:
  • §6 až §9, §12 až §15, §20, §22 (změny),

Naše poznámka č. 1:
Následující body zákona č. 280/2013 Sb. rozšiřují derogační ustanovení, která byla s účinností od 1.1.2013 stanovena v §23, bodu 1. až 32. zákona č. 503/2012 Sb.

 • bod 26. - v §23 se za bod 31 vkládá nový bod 32, který zní:
  "32. Vyhláška č. 9/2000 Sb., kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.".
 • Dosavadní bod 32 se označuje jako bod 33.

Naše poznámka č. 2:
Původní bod 32. v §23 zákona 503/2012 Sb. zrušil s účinností od 1.1.2013 vyhlášku č. 433/2002 Sb., o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení §14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky.
Nově vložený bod 32. (viz výše) nabývá účinnosti 1.10.2013. Přečíslovaný (původní) bod 32., nyní 33. si zachovává účinnost 1.1.2013.

 • bod 27. - v §23 se za bod 33 doplňují body 34 až 39, které znějí:
  "34. Nařízení vlády č. 1/1999 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.
  35. Nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat, ve znění pozdějších předpisů.
  36. Nařízení vlády č. 88/1999 Sb., o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů.
  37. Nařízení vlády č. 201/1999 Sb., kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat.
  38. Nařízení vlády č. 359/2000 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000.
  39. Nařízení vlády č. 390/2003 Sb., kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev.".

Naše poznámka č. 3:
Nově vložená derogační ustanovení nabývají účinnosti dnem 1.10.2013.

 • Změna v §4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §22 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §3 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 8 - nové znění,
  • §9, §10 (změny).

Účinnost změn 1.10.2013.