85/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 85/2004 Sb.
Částka 26
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 1. 2004
Rozeslán dne 19. 2. 2004
Platnost od 19. 2. 2004
Účinnost od 1. 5. 2004
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodů 1 až 5, 7 až 9, čl. VI a čl. VII nabývají účinnosti dne 19.2.2004.
Novelizuje předpis 513/1991 Sb., 569/1991 Sb., 155/1995 Sb., 48/1997 Sb., 252/1997 Sb., 256/2000 Sb.
Ruší předpis 105/1990 Sb., 219/1991 Sb.
Novelizován předpisem 86/2004 Sb., 441/2005 Sb., 442/2005 Sb., 409/2006 Sb., 89/2012 Sb., 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některých dalších zákonů.

 • Změna zákona o zemědělství.
  Změny v ustanoveních:
  • §2, §2b až §2d - změny s účinností dnem vyhlášení (19.2.2004),
  • vkládají se nové §2e až §2h, včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4h) až 4n),
  • §3 - změny s účinností dnem vyhlášení (19.2.2004),
  • §5 (změny).

Důležitá jsou i Přechodná ustanovení uvedená v Čl. II novely.
Změny dalších předpisů:

 • V §9 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 9) - změna,
 • V §2 odst. 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, se slovo "fyzická" zrušuje.
 • V §5 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, bod 1 včetně poznámky pod čarou č. 1b) - změna,
 • Změna zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) - změny s účinností dnem vyhlášení (19.2.2004).
  Změny v ustanoveních:
  • §1, §9a, §10 až §12 (změny).
 • V §15 odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů - změna s účinností dnem vyhlášení (19.2.2004).

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

 • §12a až 12e zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb.
 • Zákon č. 219/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

Účinnost změn dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, s výjimkou čl. I bodů 1 až 5, 7 až 9, čl. VI a čl. VII, které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (19.2.2004).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.