178/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 178/2006 Sb.
Částka 61
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 29. 3. 2006
Rozeslán dne 5. 5. 2006
Platnost od 5. 5. 2006
Účinnost od 5. 5. 2006
Novelizuje předpis 229/1991 Sb., 569/1991 Sb., 243/1992 Sb., 95/1999 Sb., 219/2003 Sb.
Ruší předpis 8/2004 Sb.
Novelizován předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby).
  Změny v ustanoveních:
  • §1 (euronovela předmětu úpravy včetně poznámky pod čarou č. 1),
  • §2 "Vymezení pojmů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1a, 2, 2a a 3 - nové znění,
  • §3 "Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu" - nové znění,
  • vkládá se nový §3a "Uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd" včetně poznámek pod čarou č. 4 a 4a,
  • §4 "Uznávací řízení" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3b - nové znění,
  • §5 "Uznávání množitelských porostů" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 4b a 5 - nové znění,
  • §6, §7 (změny),
  • §8 "Uvádění osiva do oběhu před ukončením úřední zkoušky klíčivosti" až §13 "Rozmnožovací materiál v ekologickém zemědělství" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 6, 7 a 7a - nové znění,
  • §14, §15 (změny),
  • §16 "Registrace a ohlašovací povinnost dodavatele" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7b, 8 a 8a - nové znění,
  • §17 "Smlouvy o provádění zkušebních úkonů a pověřování osob" až §19 "Označování a balení rozmnožovacího materiálu" včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 8b, 9 a 9a - nové znění,
  • vkládá se nový §19a "Malé balení" včetně nadpisu,
  • §20, §22 (změny),
  • §23 "Rozmnožovací materiál révy" a §24 "Rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů" včetně nadpisů - nové znění,
  • vkládá se nový §24a "Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu chmele, révy a ovocných rodů a druhů" včetně nadpisu,
  • §25 "Rozmnožovací materiál okrasných druhů" - nové znění,
  • §26 až §28, §30, §31, §33 až §35, §37, §38 (změny),
  • v části první se za hlavu čtvrtou vkládá nová hlava pátá "SPRÁVNÍ DELIKTY" (§38a až §38c) včetně nadpisu; dosavadní hlava pátá se označuje jako hlava šestá,
  • §39 (změny),
  • §40 "Oprávnění ministerstva v mimořádných případech" včetně nadpisu - nové znění,
  • §41 se zrušuje,
  • §42 (změny),
  • v příloze č. 1 a č. 2 (změny).

Důležitá jsou i "Přechodná ustanovení" uvedená v Čl. II, bod 1. až 3. novely.
Čl. III - Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 8/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin.
Čl. IV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), jak vyplývá z pozdějších zákonů.

 • Změna v §16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI - Přechodné ustanovení
Za pozemky, které se podle tohoto zákona nevydávají a za které nelze poskytnout jiný pozemek, náleží peněžitá náhrada, jestliže právo na jiný pozemek před účinností tohoto zákona zaniklo podle §13 odst. 6 nebo před nabytím účinnosti tohoto zákona uplynula lhůta pro převod jiného pozemku podle čl. VI zákona č. 253/2003 Sb. Písemná výzva k poskytnutí peněžité náhrady musí být doručena pozemkovému fondu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak právo na náhradu zanikne. Náhradu poskytne pozemkový fond nejpozději do tří let od převzetí písemné výzvy.

 • Změna v §15 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §4, §9 až §12 a §19 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §10 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, kde se písmeno i) zrušuje; dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno i).

Účinnost změn dnem vyhlášení (5.5.2006).