345/2011 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 345/2011 Sb.
Částka 122
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 10. 2011
Rozeslán dne 29. 11. 2011
Platnost od 29. 11. 2011
Účinnost od 29. 11. 2011
Platnost do 31. 12. 2012
Novelizuje předpis 569/1991 Sb.
Zrušen předpisem 503/2012 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Změny:

  • v §15 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
    "j) na navýšení finančních prostředků připadajících na programy k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů 1 100 mil. Kč v letech 2011 a 2012.",
  • v §15 odst. 8 se slova "písm. a), g) až i)" nahrazují slovy "písm. a) a g) až j)".

Účinnost změn 29.11.2011.