329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
ikona P
Číslo předpisu 329/2019 Sb.
Částka 139
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 12. 2019
Rozeslán dne 10. 12. 2019
Platnost od 10. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Vyhláška nabývá účinnosti 1.1.2020 s výjimkou ustanovení §11, které nabývá účinnosti 1.4.2020.
Novelizuje předpis 54/2008 Sb.
Ruší předpis 415/2017 Sb.
Provádí předpis 378/2007 Sb.
Novelizován předpisem 53/2020 Sb., 522/2021 Sb., 421/2022 Sb., 458/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

Předmět úpravy

Vyhláška stanoví

a) postup a podmínky pro získání přístupových údajů a certifikátů pro komunikaci se systémem eRecept,

b) postup a podmínky pro komunikaci lékařů a farmaceutů se systémem eRecept,

c) formu identifikátoru elektronického receptu, kterou systém eRecept poskytuje předepisujícím lékařům a pacientům,

d) rozsah údajů potřebných pro vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu a jeho náležitosti a dobu jeho platnosti,

e) způsob zasílání požadavků na vytvoření, změnu a zrušení elektronického receptu předepisujícím lékařem,

f) rozsah kontaktních údajů lékaře a farmaceuta, které Ústav zpracovává prostřednictvím systému eRecept,

g) rozsah údajů na ověřeném výstupu ze systému eRecept,

h) postup pro vyjádření nebo odvolání nesouhlasu a udělení nebo odvolání souhlasu pacienta k možnosti nahlížet na údaje podle §81d odst. 3 zákona o léčivech a způsob správy evidence,

i) rozsah údajů uváděných na receptu vystaveném v listinné podobě a dobu jeho platnosti,

j) pravidla pro používání receptu v listinné podobě,

k) rozsah údajů uváděných na žádance, dobu její platnosti a pravidla pro její používání,

l) rozsah údajů uváděných na receptu s modrým pruhem a na žádance s modrým pruhem vystavených v listinné podobě, dobu jejich platnosti a vzor,

m) pravidla pro používání receptu s modrým pruhem a žádanky s modrým pruhem vystavených v listinné podobě.

§25 - Zrušovací ustanovení