74/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 167/98 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/97 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 74/2006 Sb.
Částka 29
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 2. 2006
Rozeslán dne 15. 3. 2006
Platnost od 15. 3. 2006
Účinnost od 1. 4. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části druhé nabývá účinnosti dne 15.3.2006.
Novelizuje předpis 79/1997 Sb., 167/1998 Sb., 258/2000 Sb.
Novelizován předpisem 378/2007 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

 1. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 2. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
 3. č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

 • Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §1 "Předmět úpravy" včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • §3a "Zacházení s prekursory a pomocnými látkami" včetně nadpisu - nové znění,
  • §5, §8 (změny),
  • v §8 odst. 10, §16 odst. 6 písm. a) a v §22 odst. 7 písm. b) se slovo "nepravdivých" nahrazuje slovem "nesprávných", v §36 odst. 1 písm. c), n), q), s), v) a x), §36 odst. 2 písm. b) a c), §36 odst. 3 písm. b), §36 odst. 4 písm. c), d) a f), §36 odst. 5 písm. b) a v §39 odst. 1 písm. b) se slovo "nepravdivé" nahrazuje slovem "nesprávné",
  • §12, §15, §16, §20, §20b, §21, §28 (změny),
  • v §28 odst. 1 písm. c), §43a úvodní části ustanovení odstavce 1, §43a odst. 1 písm. a), §43a odst. 2 písm a) a v §43a odst. 4 písm. a) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)",
  • §32 "Evidence a dokumentace" včetně nadpisu - nové znění,
  • §33 (změny),
  • nadpis hlavy osmé (§36 a n.) zní:
   "SPRÁVNÍ DELIKTY".
  • §36 (změny),
  • v §36 odst. 1 písm. a) a §43 odst. 1 se za slova "pomocnými látkami" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)",
  • v §36 úvodní části ustanovení odstavce 4, §41, §43a odst. 1 písm. e) a v §43a odst. 4 písm. c) se za slova "pomocných látek" vkládají slova "kategorie 2 a 3 podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství1)",
  • §37 (změny),
  • §38 "Propadnutí a zabrání věci" včetně nadpisu - nové znění,
  • §39, §40, §41a, §42, §43a (změny),
  • vkládá se nový §44b "Tiskopisy formulářů" včetně nadpisu,
  • §45 (změny),
  • v příloze č. 1, č. 4 (změny),
  • Přílohy č. 9, 10 a 11 se zrušují.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekursory vydaná Ministerstvem zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají v platnosti do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

 • Změna v §84 a §94 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - změna s účinností dnem 15.3.2006
 • Změna v §48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.4.2006), s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení (15.3.2006).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.