531/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 531/2006 Sb.
Částka 173
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 11. 2006
Rozeslán dne 7. 12. 2006
Platnost od 7. 12. 2006
Účinnost od 7. 12. 2006
Poznámka k účinnosti Ustanovení části čtvrté nabývá účinnosti dne 1.1.2007.
Novelizuje předpis 54/1956 Sb., 99/1963 Sb., 174/1968 Sb., 64/1986 Sb., 120/1990 Sb., 531/1990 Sb., 282/1991 Sb., 451/1991 Sb., 513/1991 Sb., 549/1991 Sb., 582/1991 Sb., 143/1992 Sb., 555/1992 Sb., 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 13/1993 Sb., 19/1993 Sb., 20/1993 Sb., 42/1994 Sb., 154/1994 Sb., 266/1994 Sb., 114/1995 Sb., 117/1995 Sb., 236/1995 Sb., 48/1997 Sb., 49/1997 Sb., 201/1997 Sb., 15/1998 Sb., 161/1999 Sb., 166/1999 Sb., 221/1999 Sb., 349/1999 Sb., 359/1999 Sb., 101/2000 Sb., 130/2000 Sb., 154/2000 Sb., 156/2000 Sb., 212/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 458/2000 Sb., 231/2001 Sb., 320/2001 Sb., 491/2001 Sb., 139/2002 Sb., 146/2002 Sb., 147/2002 Sb., 218/2002 Sb., 309/2002 Sb., 361/2003 Sb.
Novelizován předpisem 234/2014 Sb., 250/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a změna některých dalších zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §235 odst. 1 a v §254 se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".
  • v §235 odst. 1 a v §238 odst. 5 se číslo "2009" nahrazuje číslem "2011".
  • v §250 se číslo "2010" nahrazuje číslem "2012".

Upozornění:
Účinnost tohoto zákona je odložena až ke dni 1.1.2009 (viz změna v §254).

 • Změna v čl. LV zákona č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde se číslo "2007" nahrazuje číslem "2009".

Upozornění:
Rovněž účinnost této novely (a také změn provedených touto novelou v dalších zákonech) je odložena ke dni 1.1.2009.

 • Změna zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • v §115 se odstavce 2 a 4 zrušují; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2,
  • Příloha č. 2 se zrušuje.
 • Změna zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.1.2007.
  Změny v ustanoveních:
  • v §9 odst. 1 písm. b) se slova "pokud dále není stanoveno jinak," zrušují,
  • v §10 odst. 2 část věty za středníkem zní: "v těchto případech naturální plnění podle §6 odst. 1 písm. c) nezahrnuje úhradu za spotřebované pohonné hmoty",
  • §10a se zrušuje.
 • Změna v §3 odst. 2 zákona č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, kde se za slovem "předpisu" čárka nahrazuje tečkou a slova "do 31. prosince 2006, jinak nárok zaniká." se zrušují.

Účinnost změn dnem vyhlášení (7.12.2006), s výjimkou části čtvrté (změna zákona č. 236/1995 Sb.), která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1.1.2007).
Výjimka z účinnosti je popsána v textu.